Δ. Αχαρνών: Που μπορούν να κάνουν οι δημότες αιτήσεις για το ΚΕΑ

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 01/02/2017 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.).

Το Κ.Ε.Α. είναι ένα ολοκληρωμένο προνομιακό πρόγραμμα για νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Ως νοικοκυριά εννοούνται ένα ή περισσότερα άτομα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη.

Για την ένταξη στο Κ.Ε.Α. πρέπει να τηρούνται τρεις κατηγορίες κριτηρίων:
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:
Το εισόδημα του νοικοκυριού, τους έξι (6) τελευταίους μήνες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:
α. Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000€ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000€ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000€.

β. Κινητή περιουσία:
Ι. Η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα), δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των 6.000€.
ΙΙ. Το συνολικό ύψος καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 14.400€, ανεξάρτητα από την σύνθεση του νοικοκυριού.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ:

Οι δικαιούχοι πρέπει να κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Αχαρνών.
Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή η βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης

ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Ε.Α.:

– Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά: α) απευθείας από τον/την αιτούντα/ούσα, συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.keaprogramm.gr. με χρήση των προσωπικών κωδικών στη φορολογική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, β) μέσω του Δήμου (Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής _ Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα – Δημαρχείο Αχαρνών – Τηλ.: 213 2123 114) ή γ) των παρακάτω αναγραφόμενων Κ.Ε.Π. του Δήμου Αχαρνών

1. Κ.Ε.Π.– Αρχαίου Θεάτρου (πρώην Σαλαμίνος) 35Α – Τηλ.: 2132060200 (κωδ. ΚΕΠ 0219)
2. Κ.Ε.Π. – Αγίου Διονυσίου 40 – Τηλ.: 2102476059 (κωδ. Κ.Ε.Π 0219 Π.)
3. Κ.Ε.Π.– Φιλαδελφείας (Κόκκινος Μύλος) 217 – Τηλ.: 2132048480 – 9 (κωδ. Κ.Ε.Π 0219 ΠΑ.)
4. Κ.Ε.Π.– Νικολάου Καζαντζάκη 13Α (Αγία Άννα) – Τηλ.: 2102315009 (κωδ. Κ.Ε.Π 0219 ΠΒ.)
5. Κ.Ε.Π.– Πλατεία Αριστοτέλους & Πρωταγόρα (Θρακομακεδόνες) -Τηλ.: 2132140305-315-317 (κωδ. Κ.Ε.Π 1041.)

– Για το πολυπρόσωπο νοικοκυριό οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά:

α) απευθείας από τον/την αιτούντα/ούσα, συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.keaprogramm.gr. με χρήση των προσωπικών κωδικών στη φορολογική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

β) μέσω του Δήμου ή γ) των Κ.Ε.Π.

Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μόνο μέσω του Δήμου μας ή των Κ.Ε.Π.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στον Δήμο

Σε περίπτωση αναντιστοιχίας στην αίτηση, η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟ μέσω του Δήμου

Η προσέλευση για το μήνα Φεβρουάριο θα γίνεται αλφαβητικά τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες από 09:00 έως και 13:00:

– από 01/02/2017 έως 03/02/2017 τα επώνυμα που αρχίζουν από Α,Β,Γ,Δ.
– από 06/02/2017 έως 10/02/2017 τα επώνυμα που αρχίζουν από Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Κ
– από 13/02/2017 έως 17/02/2017 τα επώνυμα που αρχίζουν από Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο
– από 20/02/2017 έως 24/02/2017 τα επώνυμα που αρχίζουν από Π… έως Ω.

Για την προσέλευση για τον μήνα Μάρτιο και τους επόμενους μήνες θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.

Η μονάδα που υποβάλλει την αίτηση είναι το νοικοκυριό (μονοπρόσωπο ή πολυπρόσωπο), που σημαίνει ότι, συμπληρώνεται ένα έντυπο αίτησης από όλα τα άτομα που διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την υπόχρεο ή το/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού.

Σε περίπτωση νοικοκυριού που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/ τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών του νοικοκυριού.

Ο/η αιτών/ούσα προσκομίζει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο το Έντυπο Συναίνεσης*, υπογεγραμμένο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού.

Εάν το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενο/α άτομο/α ή φιλοξενούμενη οικογένεια, το έντυπο συναίνεσης υπογράφεται με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής υποχρεωτικά και από όλα τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη.

Σημειώνεται ότι στο έντυπο συναίνεσης συμπληρώνονται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) όλων των μελών του νοικοκυριού.

Σε περίπτωση που η φιλοξενία δεν έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν υπάρχει δυνατότητα ένταξης στο Κ.Ε.Α. για το φιλοξενούμενο άτομο ή τη φιλοξενούμενη οικογένεια.

* Μπορείτε να βρείτε το Έντυπο Συναίνεσης αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.keaprogram.gr ή στο Δημαρχείο Αχαρνών (Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής (Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα) ή στα Κ.Ε.Π. του Δήμου Αχαρνών

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:www.keaprogram.gr
ή τον Δήμο και τα Κ.Ε.Π

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΚΕΑ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΕΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!