Μη ληξιπρόθεσμες οφειλές θα μπορούν να υπάγονται στην πάγια ρύθμιση

Την δυνατότητα υπαγωγής στη πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων θα έχουν πλέον οι φορολογούμενοι πριν οι οφειλές τους καταστούν ληξιπρόθεσμες σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή και φέρει τον τίτλο «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.»

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι η τροποποίηση των διατάξεων της πάγιας ρύθμισης «ώστε να είναι δυνατή η χορήγηση ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, για την πέραν των νομίμων προθεσμιών τμηματική καταβολή τους και πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες» θα οδηγήσει στη ταχύτερη είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Κι αυτό γιατί οι φορολογούμενοι δεν θα χρειάζεται να περιμένουν μέχρι να καταστεί η οφειλή τους ληξιπρόθεσμη, προκειμένου να την ρυθμίσουν.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, στην πάγια ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί και είναι ληξιπρόθεσμες έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρύθμισης

 

Ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νέου νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, τροποποιούνται οι διατάξεις της πάγιας ρύθμισης και προβλέπεται ότι η ρύθμιση των οφειλών αυτών θα είναι δυνατή και πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες.

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 114 τροποποιούνται οι διατάξεις της «πάγιας» ρύθμισης της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, στο πρότυπο των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.,Α’ 170), ώστε να είναι δυνατή η χορήγηση ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, για την πέραν των νομίμων προθεσμιών τμηματική καταβολή τους και πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες.
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ταχύτερη είσπραξη των δημοσίων εσόδων, καθώς οι φορολογούμενοι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να αναμένουν, ώστε η οφειλή τους να καταστεί ληξιπρόθεσμη, προκειμένου να την ρυθμίσουν. Επιπλέον, η τροποποίηση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των οφειλών που εισπράττονται κατά Κ.Ε.Δ.Ε. με τις οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), για τις οποίες προβλέπεται ήδη η δυνατότητα ρύθμισης πριν την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής (άρθρο 43 του Κ.Φ.Δ.).

Διάταξη νομοσχεδίου

Άρθρο 114
Τροποποίηση του ν. 4152/2013
Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. 1 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’107) μετά τη φράση «κατόπιν αίτησης των οφειλετών» προστίθεται η φράση «πριν ή μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής αυτών».

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ, ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ