Κινητή τηλεφωνία: Νέα εφαρμογή για την απαλλαγή από το τέλος συνδρομητών (ΦΕΚ) - Aftodioikisi.gr
Κυριακή
27
Νοέμβριος
Back

Κινητή τηλεφωνία: Νέα εφαρμογή για την απαλλαγή από το τέλος συνδρομητών (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την ειδική εφαρμογή δικαιούχων απαλλαγής τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας.

Η ειδική εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και λειτουργεί για τη διαχείριση της κεντρικής βάσης των δικαιούχων απαλλαγής τελών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, μέσω της τήρησης Μητρώου Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (Μη.Δ.Α.Τε.). Επιχειρησιακή ευθύνη για το Μη.Δ.Α.Τε. έχουν η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και η Διεύθυνση εφαρμογής έμμεσης φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 11. Αρμόδια οργανική μονάδα για τη τήρηση και παραγωγική λειτουργία του Μη.Δ.Α.Τε. είναι η Διεύθυνση Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).

Η εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Μη.Δ.Α.Τε. γίνεται με χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 3655/2008 (Α’ 58) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4636/2019 (A’ 169) εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής.

Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τη διαδικασία καταχώρισης των δικαιούχων φυσικών προσώπων με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) ηλεκτρονικά στο Μη.Δ.Α.Τε., μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με πιστοποιημένη πρόσβαση σε ειδική εφαρμογή,

β) με φυσική παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στις περιπτώσεις που:

i) ο αιτών δεν διαθέτει κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ή

ii) διαθέτει κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για ανήλικο δικαιούχο που έχει την επιμέλεια και η σχέση επιμέλειας δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με ηλεκτρονική διασταύρωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 της παρούσας.

4. Σκοπός της δημιουργίας και λειτουργίας του Μη.Δ.Α.Τε. είναι η καταχώριση των δικαιούχων απαλλαγής τελών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 (Α’ 31).

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο:

Εξειδίκευση στοιχείων δικαιούχου φυσικού προσώπου

1. Στο Μη.Δ.Α.Τε. για κάθε φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 (Α’ 31) καταχωρίζονται τα ακόλουθα στοιχεία που το αφορούν:

α) ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ

β) ΑΦΜ (προαιρετικά)

γ) Ονοματεπώνυμο

δ) Πατρώνυμο

ε) Ημερομηνία γέννησης

στ) Αριθμός κινητού τηλεφώνου

ζ) Πάροχος στο δίκτυο του οποίου λειτουργεί η σύνδεση με τον αριθμό του στοιχείου (στ).

2. Στην περίπτωση δικαιούχων που είναι ανήλικοι, η αίτηση γίνεται από τον έχοντα την επιμέλεια. Σε αυτήν την περίπτωση τηρούνται επιπρόσθετα τα ακόλουθα στοιχεία του αιτούντος:

α) ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ

β) ΑΦΜ (προαιρετικά)

γ) Ονοματεπώνυμο

δ) Πατρώνυμο

Αποδέκτες των στοιχείων του Μη.Δ.Α.Τε.

1. Αποδέκτης των στοιχείων του Μη.Δ.Α.Τε. στο σύνολό τους είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για τη διεξαγωγή πάσης φύσεως ελέγχων ορθής εφαρμογής της απαλλαγής.

2. Επιπροσθέτως, αποδέκτες των στοιχείων του Μη.Δ.Α.Τε. είναι οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, όπως δηλώνονται από τον αιτούντα στο στοιχείο ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 2. Στους παρόχους διατίθενται μόνο το έτος γέννησης και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου όπως καταχωρίζονται στο Μη.Δ.Α.Τε. σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.

Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αίτησης στο Μη.Δ.Α.Τε. μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ)

Ηλεκτρονική πρόσβαση στο Μη.Δ.Α.Τε.

1. Για την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής / διαγραφής στο Μη.Δ.Α.Τε. με πρωτοβουλία του αιτούντος για οποιονδήποτε λόγο, πραγματοποιείται επαλήθευση των στοιχείων της ταυτότητας του φυσικού προσώπου (αυ-θεντικοποίηση) με χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

2. Η εφαρμογή αντλεί τα ακόλουθα στοιχεία από το υποσύστημα Μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και το Μητρώο Αλλοδαπών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου:

α) ΑΦΜ

β) Όνομα

γ) Επώνυμο

δ) Πατρώνυμο

ε) Ημερομηνία Γέννησης.

3. Κατά την είσοδο στο Μη.Δ.Α.Τε. το φυσικό πρόσωπο ενημερώνεται για τους σκοπούς της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις κατηγορίες δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τους αποδέκτες των δεδομένων.

4. Προκειμένου το φυσικό πρόσωπο να εγγραφεί ή να διαγραφεί από το Μη.Δ.Α.Τε. ή να κάνει αντίστοιχες ενέργειες για ανήλικο υπό την επιμέλειά του, απαιτείται: α) δήλωση και επιβεβαίωση εγκυρότητας του ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΑΥΠΑ του αιτούντος από το Μητρώο ΑΜΚΑ της ΗΔΙΚΑ ή από το Μητρώο ΠΑΑΥΠΑ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αντιστοίχως,

β) επιβεβαίωση αντιστοίχισης του δηλωμένου ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ με τον ΑΦΜ του αιτούντος.

5. Για την άντληση των στοιχείων της παρ. 2 του παρόντος το Μη.Δ.Α.Τε. διαλειτουργεί με τα ανωτέρω πληροφοριακά συστήματα της ίδιας παραγράφου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’184).

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!