γυναίκες-στην-ευρώπη-256416
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 31.05.2013 | 14:55

Γυναίκες στην Ευρώπη

Παρά το γεγονός ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί πλέον ένα θέμα το οποίο συζητείται ευρέως και έχουν διατυπωθεί δεσμεύσεις υπέρ της προώθησής της σε όλους τους τομείς της ζωής, εξακολουθεί να παρατηρείται μεγάλη ανισότητα στους τρόπους εφαρμογής της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει μεριμνήσει ιδιαίτερα για το θέμα αυτό θέτοντας ως στόχο των πολιτικών της την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και μεταχείρισης για τα δύο φύλα, καθώς και την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων λόγω φύλου• από το 1975 έως και το 2010 έχει συντάξει έντεκα (11) οδηγίες που αναφέρονται στην εφαρμογή των αρχών της ισότητας των φύλων. Ενδεικτική είναι η σύσταση επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) –σε σύνολο είκοσι πέντε (25) επιτροπών– για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, παρά το αντικείμενο και τη σύνθεση της συγκεκριμένης επιτροπής , την προεδρική θέση καταλαμβάνει εκπρόσωπος του «αντίθετου» φύλου. Πρόκειται ωστόσο για ένα σύνηθες φαινόμενο, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι η πλειοψηφία τόσο των προέδρων όσο και των αντιπροέδρων των επιτροπών είναι άντρες.

Μια διαχρονική επισκόπηση της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φανερώνει ότι το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών σε αυτό ακολουθεί αύξουσα πορεία. Το ποσοστό των εδρών που καταλαμβάνουν τον Μάιο του 2013 ανέρχεται στο 35,4% των εδρών συνολικά, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 51,2% του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

Είναι ενδιαφέρον πάντως το γεγονός ότι, παρά τις παρατηρούμενες διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών, στη συντριπτική πλειοψηφία τους το ποσοστό των γυναικών Ευρωβουλευτών κάθε κράτους μέλους του ΕΚ είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών που έχουν εκλεγεί βουλευτές στα κοινοβούλια των χωρών τους.

Τέλος, εξέχουσα σημασία κατέχει η πρωτοβουλία του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εγκρίνει την εφαρμογή του σχεδίου δράσης 2009-2013, το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα για τη διασφάλιση της πρακτικής εφαρμογής των αρχών ισότητας, της διαφορετικότητας και των μη διακρίσεων στις εργασίες της Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της έβδομης κοινοβουλευτικής περιόδου του Κοινοβουλίου.