Παρέμβαση ΣτΠ για χορήγηση αποδεικτικού Ενημερότητας σε μέλη οργάνου εκκαθάρισης ΝΠΙΔ

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αίτηµα του εκκαθαριστή και του Προέδρου οργάνου εκκαθάρισης Ν.Π.Ι.∆., οι οποίοι στερούνταν του αποδεικτικού ενηµερότητας, επειδή οι συναρµόδιες υπηρεσίες θεώρησαν ότι ευθύνονται για την καταβολή των οφειλών, του υπό εκκαθάριση νοµικού προσώπου.

Σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του συγκεκριµένου Ν.Π.Ι.∆., περατώνεται η εκκαθάριση και λήγει η θητεία του Προέδρου και των µελών του οργάνου εκκαθάρισης, τα δε δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις και τα περιουσιακά στοιχεία του νοµικού προσώπου περιέρχονται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Επίσης, µε την Κ.Υ.Α. που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της
διάταξης αυτής, ρυθµίστηκε η απογραφή και διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του.

Παρά την ύπαρξη της ανωτέρω διάταξης οι συναρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών δεν χορηγούσαν στους ενδιαφερόµενους αποδεικτικό ενηµερότητας, χωρίς να αιτιολογούν την άρνησή τους.

Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας περί αποδεικτικού ενηµερότητας, για τη χορήγησή του λαµβάνονται υπόψη οι ληξιπρόθεσµες βεβαιωµένες οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής ο φορολογούµενος και ζήτησε να ενηµερωθεί για τους λόγους που παρά την ισχύ της παραπάνω διάταξης, επιβάλλουν τη δέσµευση της ενηµερότητας των µελών του οργάνου εκκαθάρισης.

Το αρµόδιο Τµήµα Εκκαθάρισης και Εποπτείας Καταργούµενων Φορέων του Υπουργείου Οικονοµικών, σε συνέχεια της παρέµβασης του Συνηγόρου του Πολίτη, για τη διατύπωση κρίσης σχετικά µε τη χορήγηση του αποδεικτικού ενηµερότητας, υπέβαλε σχετικό ερώτηµα προς το Ν.Σ.Κ. Το Ν.Σ.Κ. γνωµοδότησε ότι έχει πράγµατι περατωθεί η εκκαθάριση του νοµικού προσώπου, έχουν παύσει οι υποχρεώσεις του καταργηθέντος οργάνου εκκαθάρισης και το Ελληνικό ∆ηµόσιο είναι πλέον φορέας των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών του Ν.Π.Ι.∆., όπως είχε επισηµάνει και ο Συνήγορος.

Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου και τη συνακόλουθη Γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ., η αρµόδια ∆.Ο.Υ. προέβη στη χορήγηση του αποδεικτικού ενηµερότητας προς τα µέλη του οργάνου εκκαθάρισης.

Πληροφορίες: 2131306600, [email protected]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΝΠΙΔ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!