ΥΠΕΣ: Αυτές οι υπηρεσίες των ΟΤΑ παραμένουν σε πλήρη λειτουργία -Μετακινήσεις προσωπικού (εγκύκλιος)

Τις υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού που θα λειτουργούν κατά τη διάρκεια εφαρµογής των µέτρων α̟ποφυγής και ̟περιορισµού της διάδοσης
του κορωνοϊού, καθορίζει με εγκύκλιο του, ο υπουργός Εσωτερικών, Τ. Θεοδωρικάκος.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι δεδοµένου ότι οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού ̟παρέχουν υ̟πηρεσίες σε νευραλγικούς τοµείς, κρίσιµους για την εξυ̟πηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, κατά το σχεδιασµό της λειτουργίας των υ̟πηπρεσιών σας θα ̟ρέ̟ει να λάβετε όλα τα
α̟παραίτητα µέτρα, ώστε οι κάτωθι υ̟πηρεσίες σας να ̟παραµείνουν σε λειτουργία, µε βάση το διαθέσιµο ̟προσω̟πικό.

ΟΤΑ α΄ βαθµού:
 Υ̟πηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισµού, ύδρευσης και α̟ποχέτευσης
 Υ̟πηρεσίες Κοιµητηρίων
 Πολιτικής Προστασίας
 Κοινωνικές Υ̟ηρεσίες (∆ηµοτικά Ιατρεία, Τµήµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
 ∆ηµοτικής Αστυνοµίας (ό̟που υφίσταται)
 Ληξιαρχεία
 Τεχνικές Υ̟ηρεσίες
 ∆ιοικητικές/ Οικονοµικές Υ̟ηρεσίες (ιδίως Προµηθειών, Μισθοδοσία, Εξόφληση ∆α̟πανών)
 Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας

ΟΤΑ β΄ βαθµού

 Υ̟ηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας (ιδίως υ̟ο̟ερί̟τωση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής)
 Πολιτικής Προστασίας
 Κοινωνικής Προστασίας
 Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
 ∆ιοικητικές/ Οικονοµικές Υ̟ηρεσίες (ιδίως Προµηθειών, Μισθοδοσία, Εξόφληση ∆α̟ανών)

Κρίνεται α̟παραίτητο οι ανωτέρω υ̟ηρεσίες να ̟παραµείνουν σε ̟πλήρη λειτουργία.

Για την ̟πλήρη λειτουργία των ανωτέρω υ̟πηρεσιών, το αρµόδιο όργανο δύναται είτε να καθορίσει την εκ ̟περιτρο̟πής αυτο̟πρόσω̟πη ̟παρουσία των υ̟παλλήλων, είτε, εφόσον α̟παιτείται, την ̟παροχή εργασίας σε βάρδιες, α̟ποκλειστικά στο ̟πλαίσιο αντιµετώ̟πισης της εν λόγω έκτακτης κρίσης και ανεξάρτητα α̟πό το ̟πάγιο ωράριο λειτουργίας του φορέα και συµ̟πληρωµατικά την ̟παροχή εργασίας εξ’ α̟ποστάσεως.
Προς τούτο και ό̟ως σας έχουµε ήδη γνωρίσει µε την αριθµ.
∆Ι∆Α∆/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 (Α∆Α:ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιο του
Υ̟ουργείου µας, οι νέες ειδικές ρυθµίσεις ̟αρέχουν τη δυνατότητα στο αρµόδιο
όργανο κάθε φορέα (∆ήµου, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, Συνδέσµου) να αξιο̟οιήσει το σύνολο

Περαιτέρω, ̟παρέχεται η δυνατότητα στον οικείο ∆ήµαρχο / Περιφερειάρχη να αξιο̟ποιήσει και κάθε διαθέσιµο ̟προσω̟ικό, ακόµη και α̟πό άλλες οργανικές µονάδες ή νοµικά ̟πρόσω̟πα, κατά ̟προτεραιότητα για τη στελέχωση των υ̟πηρεσιών αυτών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]