Το σχέδιο για τη νέα Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής & η προοπτική μετεξέλιξης σε Υπουργείο Πληροφορικής

Η προοπτική συγκρότησης ενός νέου «υπουργείου»… πλανάται πάνω από τη Δημόσια Διοίκηση. Πρόκειται για την διαφαινόμενη μετεξέλιξη της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ), με τη σύσταση της εν λόγω αυτοτελούς ειδικής υπηρεσίας να έχει μπει πλέον στην τελική ευθεία.

Ανακοινώθηκε προσφάτως από τον πρωθυπουργό, Αλ. Τσίπρα, στο φόρουμ που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ), ενώ ήδη έχει ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση του σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο επιδιώκεται να κατατεθεί το ταχύτερο στη Βουλή, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Εφημερίδας των Συντακτών».

«Επιτέλους! Πολιτική στον χώρο της πληροφορικής», είναι ένα σχόλιο κρατικού στελέχους, γνώστη του τομέα.

Η λειτουργία τού προς σύσταση φορέα με τη μορφή γενικής γραμματείας, υπό τον πρωθυπουργό, αποτελεί την αρχική μεταβατική φάση. Στόχος, η δημιουργία προϋποθέσεων για τη συγκρότηση υπουργείου Πληροφορικής και Δικτύων (όπως ονομάζεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο), ώστε η ακολουθούμενη πολιτική να διαμορφώνεται στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, εκφράζοντας τη βούληση του (εκάστοτε) πρωθυπουργού.

Με επιχειρησιακή δομή

Αυτό που διαφοροποιεί τη ΓΓΨΠ από προηγούμενες δομές είναι ότι δεν θα έχει τον χαρακτήρα συλλογικού οργάνου, αλλά θα διαθέτει επιχειρησιακή δομή, για να υποστηρίζει το έργο της.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, αποστολή της θα είναι η χάραξη Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, όπου θα συμπεριλαμβάνονται η πολιτική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για την Ψηφιακή Αγορά, αλλά και για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Θα συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής από τα υπουργεία και τους αρμόδιους φορείς, σε όλο το φάσμα του Δημοσίου και, περαιτέρω, θα εποπτεύει την εθνική πολιτική δημοσίων και ανοικτών δεδομένων, τις ψηφιακές υποδομές και τη διαχείριση έργων και πόρων χρηματοδότησης για τις ΤΠΕ.

Δύο από τα κύρια «εργαλεία» που θα αξιοποιηθούν, αναμένεται να είναι η εποπτευόμενη από τη ΓΓΨΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (διατηρώντας τόσο τον ρόλο της ως ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης έργων, όσο και τον απαιτητικό ρόλο για την υλοποίηση έργων φορέων του Δημοσίου), αλλά και η συνεποπτευόμενη με τα υπουργεία Υγείας και Εργασίας «ΗΔΙΚΑ ΑΕ».

Να σημειωθεί ότι η ίδρυση της ΓΓΨΠ αποτελεί μια από τις αιρεσιμότητες (ή αλλιώς προϋποθέσεις) για την υλοποίηση θεματικών στόχων του νέου ΕΣΠΑ, προκειμένου να αποδεσμευτούν πόροι εκατοντάδων εκατομμυρίων για έργα ΤΠΕ, τριών βασικών υπουργείων που εμπλέκονται στο ΕΣΠΑ (Υποδομών, Εσωτερικών, Οικονομίας). Συγκεκριμένα, η ΓΓΨΠ προβλέπεται, μεταξύ άλλων, να:

■ Εξειδικεύει την Εθνική Στρατηγική Ψηφιακής Ανάπτυξης και να συντονίζει με μέτρα και δράσεις ανά υπουργείο και φορέα (και μεταξύ τους), καθώς και σε αντιστοιχία με τις στρατηγικές της Ε.Ε.

■ Καθορίζει και εφαρμόζει το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

■ Περιγράφει, σχεδιάζει και εποπτεύει τη δομή και λειτουργία αυτοτελών Διευθύνσεων Πληροφορικής σε κάθε υπουργείο.

■ Μελετά και παράγει πολιτικές για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

■ Σχεδιάζει και συγκεντρώνει πληροφορίες για τεχνολογικές λύσεις και μεταφορά τεχνολογίας κατά κλάδο.

■ Λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας κρατικών ενισχύσεων, ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων και υλοποίησης έργων ΤΠΕ.

■ Είναι τελικός δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενων έργων.

■ Διατηρεί μητρώα-αποθετήρια μελετών, εφαρμογών, υποδομών, εξοπλισμού και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αφορά τις ΤΠΕ, μεριμνώντας για την αξιοποίησή τους και τη μείωση της σπατάλης.

■ Συγκροτεί Μητρώο των Μητρώων του Ελληνικού Δημοσίου.

■ Θέτει τα πρότυπα οργάνωσης, διασύνδεσης, διαλειτουργικότητας σε όλα τα μητρώα και σχετικά συστήματα.

■ Οριστεί ως «Η Εθνική Αρχή Συστήματος Ονομάτων Χώρων» του Δημοσίου, αποκτώντας την κυριότητα όλων των domains των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΟΤΑ κ.λπ.).

Ακόμη, θα αποτελέσει τον μοναδικό διαπραγματευτή του Δημοσίου και ενιαίο αγοραστή εξοπλισμού και υπηρεσιών, έχοντας τη δυνατότητα να συνάψει προγραμματικές συμφωνίες και συμβάσεις-πλαίσιο με εταιρείες του κλάδου των ΤΠΕ, εξασφαλίζοντας ενιαία τιμολόγηση για όλη τη Δημόσια Διοίκηση, με προφανή στόχο την εξοικονόμηση δημόσιων πόρων. Με στόχο τη στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, προβλέπεται να εισηγείται σχέδια νόμου που αφορούν τις ΤΠΕ και την αγορά του κλάδου, αλλά και να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των νομοθετημάτων που τις αφορούν.

Η στήριξη της αγοράς πληροφορικής, σύμφωνα με πηγές της «Εφημερίδας των Συντακτών», σημαίνει στήριξη σε εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν, για παράδειγμα, σε ελεύθερο (ανοικτό) λογισμικό. Στις κυβερνητικές προτάσεις για την ψηφιακή πολιτική, θα περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού πλαισίου για καινοτομικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις, που δεν θα εξαρτώνται αποκλειστικά από συμβάσεις του δημοσίου, καθώς και η ενίσχυση της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, με έμφαση στη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ερευνητικό και πανεπιστημιακό χώρο στην παραγωγή.

Ακόμη, δεν περνά απαρατήρητο ότι τη σύσταση της ΓΓΨΠ χαιρέτισαν με σχόλια στη δημόσια διαβούλευση κολοσσοί των τηλεπικοινωνιών, κάνοντας λόγο για την ικανοποίηση ενός παγίου αιτήματος του κλάδου, καθώς και για ένα σημαντικό βήμα για την υπέρβαση χρόνιων παθογενειών και τη συγκρότηση μίας συνεκτικής και μακρόπνοης πολιτικής στον τομέα αυτό, προσδοκώντας ότι θα συντελέσει στην επίλυση προβλημάτων που οφείλονται στην έλλειψη «συνδετικού κρίκου» μεταξύ των ανεξάρτητων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα.

Πέραν της διαμόρφωσης μιας ενιαίας και δομημένης ψηφιακής πολιτικής και τη δημιουργία ενός σοβαρού ελέγχου προμηθειών έως και του ευρύτερου Δημοσίου, με το νομοσχέδιο επιχειρείται και η αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και κατασπατάλησης πόρων.

Κυβερνητικές πηγές υπολογίζουν σε πολλά δισεκατομμύρια τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που έχουν δαπανηθεί τις τρεις τελευταίες δεκαετίες για μελέτες, υποδομές, συστήματα και εφαρμογές πληροφορικής και επικοινωνιών, με τα αποτελέσματα όχι μόνο να απέχουν του αναμενόμενου, αλλά και να οδηγούν σε επικαλύψεις, επαναλήψεις, ελλιπή συνεργασία και διαλειτουργικότητα συστημάτων, προβλήματα ασφάλειας συστημάτων και δεδομένων, καθώς και αναθέσεις έργων, που συνέβαλαν περισσότερο στην αύξηση εσόδων των αναδόχων και στις συνεχείς επεκτάσεις των συμβολαίων, παρά στην επιτυχία των συστημάτων που τους ανατέθηκαν.

Δηλαδή, συχνά, η αποτυχία των έργων, αντί να οδηγήσει σε καταλογισμό ευθυνών, γινόταν απλώς η αφορμή για ένα νέο συμβόλαιο.

«Μέχρι στιγμής το πολύ χρήμα το μοιράζονταν λίγες εταιρείες, που μιλούσαν με πολλούς φορείς. Πλέον θα απευθύνονται σε μία δομή, που θα έχει πλήρη εικόνα του κλάδου», εξηγούν πηγές της «Εφημερίδας των Συντακτών», προχωρώντας επιπλέον σε έναν ενδιαφέροντα σχολιασμό: «Η αναρχία στον χώρο της πληροφορικής δημιουργεί ένα κρυφό κέντρο που υπακούει στις απαιτήσεις της αγοράς, επηρεάζοντας την οργάνωση του κράτους. Για παράδειγμα, έχουν δαπανηθεί άπειροι πόροι για τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό, αλλά όχι για δομές Υγείας. Εδώ είναι και το διακύβευμα: πού θα κατευθύνεις τα περισσότερα χρήματα, ώστε να έχεις και αποτελέσματα».

Το νομοσχέδιο αναμένεται να αποτελέσει μια πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία, με περαιτέρω διευκρινιστικούς νόμους να έπονται. Τέλος, είναι άξια αναφοράς μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: η προς σύσταση ΓΓΨΠ έχει τη «σφραγίδα» του μεγαλύτερου κυβερνητικού εταίρου, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένα κομματικό όργανο (Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ) αντιστοιχίζεται με τη δημιουργία ενός υπουργείου (και όχι το αντίστροφο, όπως συνηθίζεται).

Η στελέχωση

Με «σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες» ισοδυναμεί η εύρεση του νέου γενικού γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προταθεί αρκετά ονόματα για τη συγκεκριμένη θέση, ωστόσο διατηρούνται μακριά από το φως της δημοσιότητας, πριν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Με το νομοσχέδιο συνιστώνται συνολικά 72 θέσεις προσωπικού για τη στελέχωση της ΓΓΨΠ, αριθμός που, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, εκτιμήθηκε με βάση τις λειτουργίες της γενικής γραμματείας και το υφιστάμενο πλαίσιο δημοσιονομικών αναγκών.

Θα υπάρχει μόνο μία θέση μετακλητού υπαλλήλου (προϊσταμένου του ιδιαίτερου γραφείου του γενικού γραμματέα). Οι θέσεις διοικητικών υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού προβλέπεται να καλυφθούν με αποσπάσεις μονίμων ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων του Δημοσίου. Η δαπάνη της μισθοδοσίας των αποσπώμενων θα βαρύνει τον φορέα προέλευσης.

Πηγή: «Εφημερίδα των Συντακτών»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΗΔΙΚΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!