«Σπάει» στα δύο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας (ν/σ) - Aftodioikisi.gr
Τρίτη
2
Αύγουστος
Back

«Σπάει» στα δύο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας (ν/σ)

Τη δημιουργία θέσης γενικού γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με ξεχωριστές αρμοδιότητες από τον γ.γ. Κεντρικής Μακεδονίας, προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για τους ΟΤΑ, καθώς θεωρείται ότι επιβάλλεται από το μέγεθος και τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιφέρειας.

Στο άρθρο 12, με τίτλο «Σύσταση Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», του νομοσχεδίου «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», που έχει δώσει για διαβούλευση από χτες το υπουργείο Εσωτερικών, προβλέπει ότι μετά την έναρξη λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων όπως περιγρέφονται στο νομοσχέδιο «καταργείται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης».

Στο άρθρο έχει όλες τις προβλέψεις για τη σύσταση της νέας αποκεντρωμένης διοίκησης αλλά και πως θα γίνει η στελέχωση της με προσωπικό και μάλιστα ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης η 1/1/2017.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 12 σημειώνεται:

1. α. Η περίπτωση (vii) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται, ως εξής:

«vii. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία εκτείνεται στα όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα την Θεσσαλονίκη».
β. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση (viii), η οποία έχει, ως ακολούθως:
«viii. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία εκτείνεται στα όρια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή».

2. α. Για τις αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του παρόντος εφαρμόζεται το άρθρο 280 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι μεταγενέστερες αυτού ειδικές διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων, όπως ισχύουν.
β. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών καταρτίζεται ο Οργανισμός των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του παρόντος. Στον οργανισμό καθορίζονται, ιδίως:
i. Η διάρθρωση των οργανικών μονάδων (Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Αυτοτελείς Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα, Αυτοτελή Γραφεία και Γραφεία), ο τίτλος, οι αρμοδιότητες και η έδρα τους.
ii. Οι οργανικές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς του τακτικού προσωπικού.
iii. Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
iv. Οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων καθώς και
v. Κάθε άλλο θέμα που αφορά στην οργάνωση και τη λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του παρόντος.

3. Από την έναρξη λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του παρόντος καταργείται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, που είχε συστηθεί με το άρθρο 6 του ν. 3852/2010, οι δε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις που συστήνονται με την παρ. 1 υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της καταργούμενης Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών της συνεργασιών κατά το λόγο συμμετοχής της σε αυτές. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από τις νέες, κατά τόπον αρμόδιες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

4. Συντονιστής ή ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από την ημερομηνία λειτουργίας της, με την επιφύλαξη της παρ. 6, ο Συντονιστής ή ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης κατά την 31.12.2016, για δε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ορίζεται αντίστοιχα με ίδια απόφαση του ως άνω Υπουργού επόμενος κατά σειρά αρχαιότητας συνολικής προϋπηρεσίας Γενικός Διευθυντής που ασκεί τέτοια καθήκοντα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης κατά την 31.12.2016 και μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τον οικείο Συντονιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

5.α. Το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παρέχει τις υπηρεσίες του σε υπηρεσιακές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ευρίσκονται εντός των ορίων των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καθίσταται αυτοδίκαια από 1.1.2017 προσωπικό των νέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας. Με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από τον Συντονιστή ή τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, το προσωπικό κατατάσσεται σε θέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας των υπηρεσιών της έδρας και των νομών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β. Οι θέσεις του κατατασσόμενου προσωπικού προβλέπονται στους αντίστοιχους οργανισμούς της περ. β της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το ανωτέρω προσωπικό με διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή ή του ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. α. Η θητεία των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που συστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3852/2010 λήγει την 31η.12.2016.
β. Ο Συντονιστής ή ασκών καθήκοντα Συντονιστή της παρ. 4 ορίζει από 1.1.2017 προϊσταμένους των οικείων οργανικών μονάδων τους αρχαιότερους προϊσταμένους της υποκείμενης οργανικής μονάδας και, εφόσον δεν επαρκούν, στους αρχαιότερους κατά βαθμό υπαλλήλους. Όσοι εκ των ανωτέρω ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων και δεν τους ανατεθούν αντίστοιχα καθήκοντα, στους μεν προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένων Διευθύνσεων, στους δε προϊσταμένους Διευθύνσεων ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένων Τμημάτων.
γ. Τα συμβούλια που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ολοκληρώνουν τις επιλογές των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αργότερο μέχρι την 31η.12.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τα κριτήρια και τη διαδικασία της επιλογής των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του δημοσίου.

7. Όποιος επιλεγεί ως Συντονιστής για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, δυνάμει της απόφασης – προκήρυξης με αριθ. 1ΣΑΔ/2015 του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (με Α.Δ.Α.: 6ΕΡΚ465ΦΘΕ-ΡΙΦ) για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τοποθετείται ως Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και από την έναρξη της λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που συστήνονται με το παρόν άρθρο, τοποθετείται ως Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Η ισχύς της παρ. 1 του παρόντος αρχίζει την 1η.1.2017.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!