Εγκύκλιος Γεροβασίλη: Παράταση ένταξης στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων - Aftodioikisi.gr
Πέμπτη
20
Ιανουάριος
Back

Εγκύκλιος Γεροβασίλη: Παράταση ένταξης στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων

Παράταση ένταξης στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων δίνει με εγκύκλιο της, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη. Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο αναφέρεται:

Με το άρθρο 10Β του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄), επιχειρήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με την θέσπιση της
υποχρέωσης δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.

Σε συνέχεια εφαρμογής του οικείου θεσμικού πλαισίου, οι υπόχρεοι φορείς ανταποκρίθηκαν σε σημαντικό βαθμό στις απορρέουσες υποχρεώσεις, αναρτώντας τις δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ως συνέπεια επιχορηγήσεων, σύμφωνα
με τις προϋποθέσεις της διάταξης. Σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία (28.6.2017), στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων, προσβάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mef.diavgeia.gov.gr/, έχουν ενταχθεί 1.255 φορείς και έχουν
αναρτηθεί δαπάνες συνολικής καθαρής αξίας 390.643.230,24€ .

Ωστόσο, παρά τα ανωτέρω, παρατηρήθηκαν και σοβαρότατες δυσλειτουργίες κατά την εφαρμογή της εξεταζόμενης διάταξης.

Ειδικότερα, σε συνέχεια πληθώρας σχετικών αιτημάτων και τηλεφωνικών επικοινωνιών με σημαντικό αριθμό υπόχρεων φορέων, διαπιστώθηκε η μη ανταπόκριση τους στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, τόσο σε ότι αφορά την υποχρέωση δήλωσης στοιχείων δαπανών έτους 2015 (καταληκτική ημερομηνία 31.10.2016) όσο και αναφορικά με τις δηλώσεις δαπανών έτους 2016 (καταληκτική ημερομηνία 28.2.2017).
Μεταξύ άλλων οι ως άνω φορείς αναφέρουν, ως κύρια αιτία του προβλήματος, την μη επαρκή-έγκαιρη ενημέρωσή τους από τους δημόσιους φορείς – παρόχους των επιχορηγήσεων, η οποία αποτυπώνεται στην παράλειψη ή μη εμπρόθεσμη ένταξη
στο σύστημα και συνακόλουθα στην παράλειψη ή καθυστερημένη ανάρτηση των επίμαχων δαπανών.

Επισημαίνεται, στο σημείο αυτό, ότι στην ανάγκη πλήρους ενημέρωσης των υπόχρεων φορέων αναφερόμαστε με ρητές οδηγίες που δίνονται με κάθε μία από τις σχετικές εγκυκλίους μας (https://mef.diavgeia.gov.gr/pages/regulatory_framework) ενώ ρητή πρόβλεψη στην υποχρέωση ένταξης σχετικής επισημειωματικής πράξης σε κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης γίνεται με την παρ. 1 του άρθρου 4 της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 Υπουργικής Απόφασης.

Δεδομένου ότι:

 από τις προβλέψεις της επίμαχης διάταξης σε συνδυασμό με αυτές της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, ιδίως δε των άρθρων 6, 7 και 9 αυτής, προκύπτει ότι η έστω κατά μία μέρα εκπρόθεσμη δημοσίευση των στοιχείων δαπανών συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς
της γενικής κυβέρνησης στο μέλλον

 οι πάροχοι επιχορηγήσεων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο πριν την έγκριση της επιχορήγησης και για την αποφυγή μειζόνων δυσχερειών στη χρηματοδότηση και συνακόλουθα στην ομαλή λειτουργία των φορέων αλλά και τη διασφάλιση της διαφάνειας, εκδόθηκε η αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/21155 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2277/Β΄-ΑΔΑ Ψ9ΟΒ465ΧΘΨ-Ψ4Β), με την οποία η παράγραφος 1 του άρθρου 9 της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 116) αντικαθίσταται εκ νέου, προβλέποντας ότι στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2015 καθώς και στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2016 έως 31.12.2016, αναρτώνται μέχρι την 31η.7.2017.

Επισημαίνονται επιπροσθέτως τα εξής:

1. Η ανωτέρω προθεσμία αναφορικά με την δήλωση στοιχείων δαπανών ετών 2015 και 2016 πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα καθώς, όπως προαναφέρθηκε, η μη δημοσίευση, ή η ημερήσια έστω καθυστέρηση ανάρτησης των απολογιστικών στοιχείων δαπανών, έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υπόχρεου φορέα από κάθε επιχορήγηση στο μέλλον.

2. Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν η ενημέρωση των υπόχρεων στην ανάρτηση στοιχείων δαπανών φορέων αποκτά κρίσιμη σημασία για την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται τόσο από τη διάταξη του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010 όσο και από την αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 Υπουργική Απόφαση.

Κατά συνέπεια παρακαλούμε να εξαντλήσετε κάθε μέσο για την ταχύτερη δυνατή κοινοποίηση της παρούσας στο σύνολο των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και των υπηρεσιών που βρίσκονται υπό την εποπτεία σας, ιδίως δε αυτών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον έλεγχο δαπανών (ΥΔΕ, Υπηρεσίες Επιτρόπων
κ.ο.κ), καθώς και σε κάθε επιχορηγούμενο από την Υπηρεσία σας φορέα που εμπίπτει, σύμφωνα και με τα προαναφερόμενα, στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 10Β του Προγράμματος Διαύγεια.

3. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης παρακαλούνται για την απαρέγκλιτη τήρηση των προβλέψεων τόσο της διάταξης του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010 όσο και της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 Υπουργικής Απόφασης, ιδίως δε του άρθρου 41 αυτής αναφορικά με τις προβλεπόμενες σε αυτό υποχρεώσεις ενημέρωσης και ελέγχου.

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει λαμβάνεται από τους παρόχους επιχορηγήσεων κατά τον έλεγχο του εμπρόθεσμου ή μη της υποβολής κάθε δήλωσης δαπανών, βάσει της ημερομηνίας που εμφανίζεται στο σύστημα, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, η ημερήσια έστω καθυστέρηση ανάρτησης των απολογιστικών στοιχείων δαπανών, έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υπόχρεου φορέα από κάθε επιχορήγηση στο μέλλον. Εξυπακούεται ότι ελέγχεται η
ημερομηνία υποβολής δήλωσης δαπανών και όχι εγγραφής του φορέα στο σύστημα.

4. Όπως έχουμε αναφέρει ήδη με την αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/26794/17.10.2016 εγκύκλιό μας, για την αποφυγή τυχόν καθυστερήσεων λόγω αυξημένου όγκου δηλώσεων κατά τις τελευταίες μέρες της προθεσμίας, οι σχετικές καταχωρήσεις πρέπει να γίνουν από τους υπόχρεους φορείς το συντομότερο δυνατό. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο να αποφευχθεί η υποβολή αυξημένου αριθμού εκκρεμών δηλώσεων κατά την εκπνοή της προθεσμίας καθώς, σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία τους από το σύστημα δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί άμεσα με αποτέλεσμα οι φορείς να καταστούν εκπρόθεσμοι με συνέπεια τον αποκλεισμό τους από κάθε επιχορήγηση στο μέλλον.

5. Προς αποφυγή παρανοήσεων επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται εναλλακτικός τρόπος αποστολής των στοιχείων δαπανών (λχ αποστολή αρχείων/λογιστικών φύλλων δαπανών προκειμένου να αναρτηθούν από την υπηρεσία μας ή να ελεγχθούν από τους παρόχους επιχορηγήσεων κ.ο.κ.), έκδοση σχετικής βεβαίωσης από το σύστημα, καταγραφή
συνδέσεων για προσπάθεια καταχώρησης κλπ καθώς τα ανωτέρω δεν προβλέπονται από τη σχετική διαδικασία, ούτε υποκαθιστούν την υποχρέωση εμπρόθεσμης υποβολής στοιχείων δαπανών στην ειδική εφαρμογή που διατίθεται στην ιστοσελίδα https://mef.diavgeia.gov.gr/.

6. Είναι αυτονόητο ότι τόσο οι πάροχοι των επιχορηγήσεων όσο και οι υπόχρεοι στην ανάρτηση στοιχείων δαπανών φορείς καλούνται να μελετήσουν τις οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής (http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/manual) όπως και το εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο (http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/regulatory_framework) τα οποία διατίθενται από την ιστοσελίδα της εφαρμογής.

‘‘Άρθρο 4 Υποχρεώσεις παρόχων επιχορηγήσεων

1. Κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προς Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα,
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιπούς μη κερδοσκοπικούς φορείς φέρει σε εμφανές σημείο την εξής σημείωση:

«Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το
άρθρ. 16 Ν. 4305/2014»

2. Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της παρούσας απόφασης συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της γενικής κυβέρνησης στο μέλλον. Οι πάροχοι επιχορηγήσεων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο πριν την έγκριση της
επιχορήγησης’’.

3. Το πρότυπο αρχείο excel, csv ή xml για την ανάρτηση των δαπανών είναι διαθέσιμο στην σελίδα (http://mef.diavgeia.gov.gr/org/spendings/2016) και προσβάσιμο μετά από την εγγραφή του υπόχρεου φορέα στο σύστημα.

7. Για την άμεση ανταπόκριση σε τυχόν προβλήματα/ερωτήματα που προκύψουν παρακαλούμε για την χρήση του μηχανισμού υποβολής αιτημάτων που διατίθεται στη διεύθυνση http://ticketing.ktpae.gr/diavgeiamko/.

Η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να αποφεύγεται∙ εφόσον κατ’ εξαίρεση απαιτηθεί τούτη γίνεται στη θυρίδα [email protected] ενώ για την καλύτερη επεξεργασία των μηνυμάτων επιλέγεται ως θέμα είτε η φράση ’’10Β-ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ’’ είτε ’’10Β-ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ’’.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!