Δημιουργείται δημόσια εταιρεία 5G & ταμείο «Φαιστός» (έγγραφα)

Στην ίδρυση εταιρείας «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» και Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών «Ταμείο Φαιστός», προχωρά η κυβέρνηση. Οι διατάξεις περιέχονται στο ν/σ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης», που κατατέθηκε στη Βουλή.

Άρθρο 93

Ίδρυση εταιρείας «Συμμετοχές 5G Α.Ε.»

 1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»). Στις διεθνείς συναλλαγές, η επωνυμία της Εταιρείας αποδίδεται στα αγγλικά ως «5G Ventures S.A.». Η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο της Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος ορίζεται με το καταστατικό της.
 2. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
 3. H Eταιρεία είναι θυγατρική της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.) του άρθρου 184 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94). Η εταιρία υπάγεται στις άμεσες θυγατρικές της Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε..
 4. Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας για την εξυπηρέτηση ειδικού δημόσιου σκοπού, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Τέταρτου Μέρους του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και του ν. 4548/2018 (A’ 104), για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά με τον παρόντα νόμο. Μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας επιτρέπεται μόνο με διάταξη νόμου.
 5. Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι η σύσταση και διαχείριση του «Ταμείου Φαιστός» του άρθρου 94 του παρόντος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 (Α’ 54) σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας και τηρώντας τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς (IFRS).
 6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε χίλιες (1.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλαμβάνεται και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αμεταβίβαστες. Οι λειτουργικές δαπάνες της Εταιρείας καλύπτονται με δάνειο από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε. μέχρι τη σύσταση του «Ταμείου Φαιστός» του άρθρου 94.
 7. Τα όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Συμβουλευτική Επιτροπή, η Επενδυτική Επιτροπή και οι ελεγκτές.

Α. Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για θέματα, τα οποία σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι αρμόδια να αποφασίζει επί των θεμάτων που αναφέρονται στο ν. 4548/2018 και εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας και τροποποιήσεις του κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από επτά (7) μέλη, τα οποία διορίζονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών. Τα επτά (7) μέλη, από τα οποία τέσσερα (4) είναι και μέλη της Επενδυτικής επιτροπής, ορίζονται από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε. Τρία (3) τουλάχιστον μέλη πρέπει να είναι ανεξάρτητα, με βάση τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 (Α’ 136).

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση της Εταιρείας και την επίτευξη του σκοπού της κατά την παρ. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση της Εταιρείας, εκτός από τα θέματα εκείνα που σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στα άρθρα 86 επ. του ν. 4548/2018.

Εφόσον οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος Κώδικα, του Εσωτερικού Κανονισμού και της ισχύουσας νομοθεσίας, λογίζεται ότι είναι σύμφωνες με το σκοπό της Εταιρείας, όπως αυτός προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους παρά μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια.

Γ. Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται από την Εταιρεία με κριτήρια την επιστημονική τους κατάρτιση, αποδεδειγμένη υψηλή τεχνογνωσία στα θέματα διαχείρισης της Εταιρείας και την εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει αμιγώς γνωμοδοτικό ρόλο και υποβάλλει γνωμοδοτήσεις επί των θεμάτων που τίθενται προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή από την Επενδυτική Επιτροπή ή το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω στον εσωτερικό Κανονισμό. Οι γνωμοδοτήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Επενδυτική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Δ. Η Επενδυτική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελεί εσωτερικό όργανο της Εταιρείας, αποτελούμενο από τέσσερα (4) έως πέντε (5) μέλη, και οι αρμοδιότητές της ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της. Οι διαχειριστές του «Ταμείου Φαιστός» συμμετέχουν στην Επενδυτική Επιτροπή ενώ τέσσερα (4) από τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε. Ως Ελεγκτής της Εταιρείας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση οποιαδήποτε ελεγκτική εταιρία διεθνούς φήμης. Οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών. Ο ίδιος ελεγκτής ή η ίδια ελεγκτική εταιρεία δεν μπορεί να εκλεγεί για περισσότερα από πέντε (5) συναπτά έτη. Ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται με βάση την κείμενη νομοθεσία.

 1. Η Εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του καταστατικού της και τη συγκρότηση σε σώμα του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της.
 2. Οι ελεγμένες ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις της Εταιρείας εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευσή της, η οποία είναι υπεύθυνη και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 4548/2018. Οι εξαμηνιαίες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συνοδεύονται από έκθεση επισκόπησης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε διατυπώσεις δημοσιότητας, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 1. Εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της, το Δ.Σ. της Εταιρείας εγκρίνει τον «Κανονισμό Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων», μετά από εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής. Σε αυτόν εξειδικεύονται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, καθώς και κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που της υποβάλλονται προς έγκριση και χρηματοδότηση και η διαδικασία έγκρισης αυτών. Ο Κανονισμός αυτός δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Στις επενδυτικές προτάσεις που υποβάλλονται προς έγκριση στην Εταιρεία, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δύνανται να αιτούνται την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμήματος φασματικής ζώνης για την πιλοτική ανάπτυξη προϊόντος ή/και υπηρεσίας που λειτουργεί σε υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές για περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά το άρθρο 92. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον το επενδυτικό πρόγραμμα εγκριθεί από την Εταιρεία με βάση τα επενδυτικά κριτήρια του Κανονισμού της παρούσας, η Εταιρεία ενημερώνει και εισηγείται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 92 και την παρ. 61 του άρθρου 107.

Άρθρο 94

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών «Ταμείο Φαιστός»

 1. Το «Tαμείο Φαιστός» («Phaistos Fund») συστήνεται από την εταιρεία «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» του άρθρου 93, με τη μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54).
 2. Το ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός» προκύπτει από ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% (είκοσι πέντε τοις εκατό) από τα έσοδα του Δημοσίου που θα προέρχονται από το διαγωνισμό που θα διενεργηθεί για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις χαμηλές (Low, L, <1GHz), στις μεσαίες (Medium, M, 1 GHz-6GHz) και στις υψηλές (High, H, >6GHz) ζώνες συχνοτήτων, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαγωνιστική διαδικασία. Η ανωτέρω άπαξ χρηματοδότηση για το ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός» αφορά αποκλειστικά και περιοριστικά το πλαίσιο του διαγωνισμού για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης των ως άνω ραδιοσυχνοτήτων 5G. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ισχύουν τα οριζόμενα στον ν. 3986/2011. Σε περίπτωση που το «Ταμείο Φαιστός» συσταθεί πριν από τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κατά τα ως άνω, το ελάχιστο ύψος του ενεργητικού για τη σύσταση του «Ταμείου Φαιστός» καλύπτεται με δάνειο ποσού τριών εκατομμυρίων ευρώ (€ 3.000.000) από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.. Σε τέτοια περίπτωση, με την πρώτη αύξηση του ενεργητικού του «Ταμείου Φαιστός» μετά από τη διενέργεια διαγωνισμού για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κατά τα ως άνω, το ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ (€ 3.000.000) επιστρέφεται στην Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.
 3. Στο ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός» δύνανται να συμμετέχουν ιδιώτες και επαγγελματίες επενδυτές.
 4. Το «Ταμείο Φαιστός» έχει ως αποκλειστικό σκοπό τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις, ο οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής ένωσης ή σε τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων ή/και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) αυτών στην Ελλάδα, ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους: μεταφορές/εφοδιαστική (logistics), μεταποίηση, βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της αμυντικής, αγαθά και δίκτυα κοινής ωφέλειας, υγεία, τουρισμός, πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης.
 5. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το «Ταμείο Φαιστός» μπορεί:

α) να συμμετέχει, κατά την ίδρυση ή μεταγενέστερα, στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες που δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.), καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών,

β) να συμμετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες ήδη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε Π.Μ.Δ., καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών, εφόσον, κατά το χρόνο απόκτησης της συμμετοχής, το ποσοστό του Ταμείου θα ανέρχεται τουλάχιστον στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου των εν λόγω επιχειρήσεων,

γ) να επενδύει σε κάθε είδους ομολογίες επιχειρήσεων με την επιφύλαξη του ορίου της περ. β΄, εφόσον πρόκειται για εισηγμένες ομολογίες ή μετατρέψιμες ομολογίες εισηγμένων εταιρειών,

εφόσον, και στις τρεις ανωτέρω περ. α΄, β΄ και γ΄, οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων ή/και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) στην Ελλάδα, και

δ) να τοποθετεί τα διαθέσιμά του σε καταθέσεις.

 1. Kατά τα λοιπά, εφόσον ο παρών νόμος δεν προβλέπει ειδικότερη διάταξη, για τη διαχείριση του «Ταμείου Φαιστός» εφαρμόζεται το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54).ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

  NOMOΣΧΕΔΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G Α.Ε.», ΤΑΜΕΙΟ ΦΑΙΣΤΟΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!