ασεπ-βοήθεια-στο-σπίτι-πώς-θα-βεβαι-760934
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ | 27.05.2020 | 07:47

ΑΣΕΠ -“Βοήθεια στο Σπίτι”: Πώς θα βεβαιωθεί η ειδική εμπειρία (εγκύκλιος+έντυπα)

Τα έγγραφα βεβαίωσης της ειδικής εμπειρίας των εργαζόμενων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και την σχετική συνοδευτική ΕΓΚΥΚΛΙΟ του υπουργείου Εσωτερικών δημοσιεύει η aftodioikisi.gr. Πρόκειται για τις βεβαιώσεις που αφορούν εργαζόμενους στο Πρόγραμμα σε:

-Δήμο (ΔΗΜΟΣ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΑΑ)

-ΝΠΙΔ (ΝΠΙΔ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΑΑ)

-ΝΠΔΔ (ΝΠΔΔ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΑΑ)

-ΝΠΙΔ Κοινωφελείς Διαδημοτικές Επιχειρήσεις (ΝΠΙΔΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΑΑ)

-Συνδέσμους (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΑΑ)

17 μόρια ανά μήνα για 84 μήνες

Υπενθυμίζεται ότι, όπως τονίζεται στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, «στο άρθρο 91 παρ. 3 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄) προβλέπεται ειδική μοριοδότηση της εμπειρίας των υποψηφίων στο αντικείμενο των θέσεων, με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, ήτοι 18.12.2018, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδυνάμων πολιτών, στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε νομικά πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., ή σε νομικά πρόσωπα που είχαν συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. κατά τα έτη 2011 ή 2012 για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στη χωρική περιφέρεια των οικείων Ο.Τ.Α. Η ειδική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτείται και στις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία δεν μοριοδοτείται ως κριτήριο κατάταξης», προστίθεται.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 15/τ.ΑΣΕΠ/18.05.2020 δημοσιεύθηκε η 4Κ/2020 προκήρυξη πλήρωσης δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα(2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994, σε συνδυασμό με το άρθρο 91 του ν. 4583/2018.

Πέραν της προβλεπόμενης στο άρθρο 18 παρ.2 περ. Β’ του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, μοριοδοτούμενης εμπειρίας, στο άρθρο 91 παρ. 3 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄) προβλέπεται ειδική μοριοδότηση της εμπειρίας των υποψηφίων στο αντικείμενο των θέσεων, με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, ήτοι 18.12.2018, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδυνάμων πολιτών, στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε νομικά πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., ή σε νομικά πρόσωπα που είχαν συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. κατά τα έτη 2011 ή 2012 για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στη χωρική περιφέρεια των οικείων Ο.Τ.Α.

Η ειδική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτείται και στις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία δεν μοριοδοτείται ως κριτήριο κατάταξης.

Επισημαίνουμε ότι στις περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικού ΙΔΟΧ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 4 του ν. 3979/2011 και του άρθρου 21 του ν. 4483/2017, η παρασχεθείσα υπηρεσία (πριν και μετά τη μεταφορά) θα ληφθεί υπόψη ως ενιαία για τη χορήγηση της βεβαίωσης ειδικής εμπειρίας και η βεβαίωση θα πρέπει να χορηγηθεί από τον τελευταίο φορέα απασχόλησης για όλο το διάστημα.

Όσον αφορά τους διασπασμένους δήμους, σημειώνεται ότι η βεβαίωση και σε αυτή την περίπτωση χορηγείται από το φορέα απασχόλησης κατά τη 18η.12.2018, όπως έχει προκύψει μετά τη διάσπαση (όχι αναγκαστικά δήμο, αλλά και νομικό πρόσωπο ή Σύνδεσμο του άρθρου 156 ν. 4600/2019, κ.ο.κ.).

Για την ομοιομορφία των χορηγούμενων βεβαιώσεων θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το υπόδειγμα ανά περίπτωση που επισυνάπτεται στο παρόν, προς διευκόλυνσή σας.

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Όπως έγραψε η aftodioikisi.gr, Την προσφυγή τους στην Δικαιοσύνη σε περίπτωση που δεν πετύχουν στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ προετοιμάζουν εκατοντάδες εργαζόμενοι στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Κι αυτό γιατί θεωρούν ότι με την προκήρυξη στην οποία αναμένεται να λάβουν μέρος δεκάδες χιλιάδες υποψήφιοι, παρότι οι ίδιοι εργάζονται επί σειρά ετών (σ.σ. έως και 15-16 χρόνια) είναι πολύ πιθανόν λόγω ελλιπούς μοριοδότησης τους, να μείνουν εκτός.