Βοήθεια στο Σπίτι: Τροπολογία ΥΠΕΣ λύνει το κόλλημα διορισμού -Πότε κατατίθεται στη Βουλή - Aftodioikisi.gr
Τετάρτη
29
Μάρτιος
Back
ΑΣΕΠ -4Κ/2020: «Βόμβα» ΣτΕ στο «Βοήθεια στο Σπίτι» -Ακυρώνεται η ειδική εμπειρία (έγγραφο)

Βοήθεια στο Σπίτι: Τροπολογία ΥΠΕΣ λύνει το κόλλημα διορισμού -Πότε κατατίθεται στη Βουλή

Κατατίθεται στην Βουλή τη Δευτέρα στις 16 του μηνός μια σημαντική τροπολογία για τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», προκειμένου να προχωρήσει άμεσα και χωρίς «εμπλοκή» η ολοκλήρωση των διαδικασιών διορισμού όσων περιλαμβάνονται στους Οριστικούς Πίνακες Διοριστέων της υπ’ αριθ. 4Κ/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.

Οι εν λόγω εργαζόμενοι αντιμετώπιζαν νομικό “κόλλημα” διορισμού ύστερα από την απόφαση υπ’ αριθ. 1548/2022 του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την εν λόγω απόφαση, η προαναφερθείσα προκήρυξη ακυρώθηκε, κατά ένα μέρος  της, εγείροντας προθέσεις και σενάρια περί «αναμόρφωσης των πινάκων» και βεβαίως, καθυστέρησης ολοκλήρωσης των διαδικασιών πλήρωσης των προκηρυχθεισών θέσεων.

Μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα, και στην κατάθεση της τροπολογίας που θα λύσει το ζήτημα είχε προηγηθεί μεγάλος αγώνας του Σωματείου Εργαζομένων «Βοήθεια στο Σπίτι», που στηριζόμενοι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στις δικές τους δυνάμεις, πραγματοποίησαν συνάντηση στο ΥΠΕΣ και ετοίμασαν δική τους νομοθετική πρόταση – τροπολογία προς νομοθέτηση στη Βουλή! Ενημέρωσαν μάλιστα την ΚΕΔΕ και τις κοινοβουλευτικές ομάδες και δήλωναν αποφασισμένοι, σε περίπτωση μη έγκρισης και προώθησής της προς ψήφιση από την κυβέρνηση, να κατατεθεί ως πρόταση νόμου από την αντιπολίτευση!

O επιμένων νικά…

Τελικά, κατόπιν πιέσεων, σύμφωνα με την πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων «Βοήθεια στο Σπίτι» κα. Κολιζέρα, που μίλησε στην aftodioikisi.gr, η σημαντική αυτή τροπολογία θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για τους Δήμους, που φέρνει στην Βουλή στις 16/1 το ΥΠΕΣ.

Τι θα περιλαμβάνει ακριβώς η τροπολογία; Δεν το γνωρίζουμε πλήρως!

Και αυτό διότι, από εκείνη την συνάντηση που είχαν οι εργαζόμενοι με τον κ. Βορίδη στο ΥΠΕΣ μέχρι σήμερα  και με αρκετές οχλήσεις προς το γραφείο του, δεν είχαν λάβει κάποια συγκεκριμένη απάντηση για το περιεχόμενό της.

Το δεδομένο (και το σημαντικό) είναι ωστόσο ότι θα επιλύσει το ζήτημα που έχει ανακύψει. Σε αυτό ελπίζουν όλοι.

Τι είχε προτείνει το Σωματείο

Θυμίζουμε ότι το Σωματείο Εργαζομένων στο « Βοήθεια στο Σπίτι» είχε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στον υπουργό, που  «τεκμηριώνουν πλήρως, νομικά και συνταγματικά» και διασφαλίζουν την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών διορισμού όσων περιλαμβάνονται στους Οριστικούς Πίνακες Διοριστέων.

Το κείμενο της νομοθετικής τους πρότασης – σχεδίου τροπολογίας, ανέφερε τα εξής:

«ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σ/Ν του Υπουργείου……..

«…….»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η επίλυση του ζητήματος που έχει ανακύψει, ως προς τις διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων τακτικού προσωπικού σε οργανικές μονάδες Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού της χώρας, για την υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίες προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4Κ/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (τ. Α.Σ.Ε.Π. 15), δυνάμει του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Α’ 212), ύστερα από την απόφαση υπ’ αριθ. 1548/2022 του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την εν λόγω απόφαση, η προαναφερθείσα προκήρυξη ακυρώθηκε, κατά το μέρος αυτής που προέβλεψε ότι η ειδική εμπειρία της παρ. 3 του ως άνω άρθρου, λαμβάνεται υπόψη ως προς το σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων, δηλαδή και ως προς τις θέσεις για τις οποίες, σύμφωνα με την περίπτ. Β’ της παρ. 2 του άρθρου 18 του 2190/1994 (Α’ 28), όπως ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της προκήρυξης, η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη ως βαθμολογούμενο κριτήριο.

Μετά την έκδοση της εν λόγω δικαστικής απόφασης, τίθεται ζήτημα ολοκλήρωσης των διαδικασιών πλήρωσης των προκηρυχθεισών θέσεων, κατά τρόπο ο οποίος α) θα εκπληρώνει την υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος και εξειδικεύεται με τα άρθρα 50 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8) και με τις διατάξεις του ν. 3068/2002 (Α’ 274), β) θα λαμβάνει υπόψη την ουσιαστική ενέργεια του ακυρωτικού αποτελέσματος της ως άνω δικαστικής απόφασης και τα αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου, τόσο μεν ποιοτικά (κατ’ είδος) όσο όμως και ποσοτικά (κατ’ έκταση), όπως αυτά περιγράφονται ιδίως από τα άρθρα 50 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 και -κατ’ αναλογία- 197 παρ. 3 ΚΔΔ, γ) θα τελεί σε συμφωνία με την αρχή δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, διαφυλάσσοντας τα δικαιώματα και τις προσδοκίες καλόπιστων τρίτων που στηρίχθηκαν στη νομιμότητα της προκήρυξης και των συνακόλουθων ατομικών πράξεων διορισμού και δ) θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη της ταχύτερης δυνατής κάλυψης των προκηρυχθεισών θέσεων τακτικού προσωπικού σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού της χώρας για την υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», για λόγους δημοσίου συμφέροντος, συνιστάμενους ιδίως στη βέλτιστη παροχή φροντίδας στις ευάλωτες κατηγορίες των ωφελούμενων του προγράμματος.

Η υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης προς την απόφαση υπ’ αριθ. 1548/2022 του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ προσδιορίζεται κατά περιεχόμενο, από τις διατάξεις των άρθρων 95 παρ. 5 του Συντάγματος, 50 παρ. 1, 4 και 5 του π.δ. 18/1989, καθώς και του εκτελεστικού της εν λόγω συνταγματικής διάταξης νόμου 3068/2002, από τις οποίες προκύπτει ότι, μετά την έκδοση ακυρωτικών αποφάσεων του ΣτΕ ή τακτικού διοικητικού δικαστηρίου (σε υποθέσεις, η αρμοδιότητα για την εκδίκαση των οποίων έχει μεταβιβασθεί σε τακτικά διοικητικά δικαστήρια), η Διοίκηση υποχρεούται όχι μόνο να θεωρήσει ανίσχυρη και μη υφιστάμενη στο νομικό κόσμο τη διοικητική πράξη που ακυρώθηκε με τη δικαστική απόφαση, αλλά και να προβεί σε θετικές ενέργειες για την αναμόρφωση αυτής ή των νομικών καταστάσεων που διαμορφώθηκαν αμέσως ή εμμέσως, βάσει της πράξης που ή παράλειψης που ακυρώθηκε ή ως συνέπεια αυτής. Και ναι μεν, βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οι δικονομικές συνέπειες της διαπλαστικής ενέργειας της ως άνω ακυρωτικής απόφασης ισχύουν έναντι όλων, με την έννοια ότι η ακύρωση της Προκήρυξης 4Κ/2020, κατά το μέρος που αυτή προβλέπει ότι το κριτήριο της εμπειρίας (γενικής ή ειδικής) λαμβάνεται υπόψη και για τις θέσεις που απευθύνονται σε υποψήφιους χωρίς εμπειρία, δεσμεύει κάθε μεταγενέστερο δικαστή και ισχύει έναντι πάντων, ανεξάρτητα από τους διαδίκους της μεταγενέστερης δίκης, οι οποίοι δεν χρειάζεται να ταυτίζονται με εκείνους της εν λόγω ακυρωτικής δίκης. Ως προς την ουσιαστική ενέργεια, όμως, της ακυρωτικής απόφασης και, κατ’ επέκταση, το ειδικότερο περιεχόμενο και την έκταση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης της Διοίκησης προς αυτήν, τα όρια είναι σχετικά, ιδίως δε σε ό,τι αφορά ατομικές πράξεις που έχουν που έχουν εκδοθεί ήδη βάσει της ακυρωθείσας (εν μέρει) προκήρυξης και αφορούν καλόπιστους τρίτους.

Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται παγίως δεκτό (ΟλΣτΕ 1834/2021, 2176, 2177/2004, ΣτΕ 4763/2014 επταμ., ΣτΕ 1275, 2427, 2451/2019, 180/2020) ότι, κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η οποία έχει εφαρμογή εφόσον ο νόμος δεν ορίζει το αντίθετο, η Διοίκηση δεν έχει, κατ’ αρχήν, υποχρέωση να ανακαλεί τις παράνομες πράξεις της για τις οποίες έχει παρέλθει η κατά νόμο προθεσμία προσβολής ή που έχουν προσβληθεί ανεπιτυχώς. Στις περιπτώσεις, όμως, κατά τις οποίες με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακυρώνεται ατομική διοικητική πράξη για το λόγο ότι στηρίχθηκε σε διάταξη αντίθετη προς υπέρτερης τυπικής ισχύος κανόνα δικαίου, η αρχή αυτή κάμπτεται για τις λοιπές ομοίου περιεχομένου ατομικές διοικητικές πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί με βάση την ίδια διάταξη, εφόσον για την ανάκλησή τους υποβληθεί στη Διοίκηση αίτηση, μέσα σε εύλογο χρόνο μετά τη δημοσίευση της ακυρωτικής απόφασης του δικαστηρίου, από πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον. Στην περίπτωση αυτή, η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να επανεξετάσει τη νομιμότητα της πράξης και να προχωρήσει στην ανάκλησή της, εντός του πλαισίου της απονεμόμενης από το νομοθέτη διακριτικής ευχέρειας ή δέσμιας αρμοδιότητας για την έκδοσή της, κατ’ εκτίμηση των λόγων υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος που τυχόν που επιβάλλουν ή αποκλείουν την ανάκλησή της, της ανάγκης προστασίας δικαιωμάτων τρίτων που εκτήθησαν καλοπίστως από την εφαρμογή και του χρόνου που διέρρευσε από την έκδοσή της.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η υποχρέωση συμμόρφωσης προς το ακυρωτικό αποτέλεσμα της ανωτέρω απόφασης δεν δημιουργεί υποχρέωση ανάκλησης ή τροποποίησης των οριστικών Πινάκων Διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020, ως προς το μέρος αυτών που περιλαμβάνει υποψηφίους, οι οποίοι καλοπίστως υπέβαλαν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής και κατατάχθηκαν ως διοριστέοι, σύμφωνα με την κριθείσα ήδη ως αντισυνταγματική διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 και την δυνάμει αυτής εκδοθείσα και ακυρωθείσα ήδη εν μέρει Προκήρυξη, με βάση και τη βαθμολόγηση του κριτηρίου της ειδικής εμπειρίας σε θέσεις για τις οποίες δεν λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της εμπειρίας. Τούτο δε ιδίως, ενόψει του γεγονότος ότι οι εν λόγω υποψήφιοι, έχοντας ήδη εργαστεί επί σειρά ετών στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», εάν γνώριζαν, κατά την υποβολή της αίτησής τους, ότι η ειδική εμπειρία που προβλέπεται με τη ως άνω διάταξη θα λαμβανόταν υπόψη ως κριτήριο κατάταξης μόνο για συγκεκριμένες θέσεις, ποσοστού 50% των συνολικά προκηρυχθεισών, θα δήλωναν προφανώς την προτίμησή τους μόνο για τις θέσεις αυτές ή πάντως θα προέτασσαν στην προτίμησή τους τις συγκεκριμένες θέσεις, προκειμένου να αξιοποιήσουν με τον πληρέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τη σχετική, απολύτως εξειδικευμένη προϋπηρεσία τους.

Ταυτόχρονα, όμως, το ακυρωτικό αποτέλεσμα της απόφασης υπ’ αριθ. 1548/2022 Γ’ Τμήματος του ΣτΕ, δημιουργεί υποχρέωση διασφάλισης του δικαιώματος προς διορισμό τόσο των διαδίκων που αιτήθηκαν νομίμως την ακύρωση της Προκήρυξης 4Κ/2020 (κατά το προαναφερθέν μέρος αυτής), όσο όμως και υποψηφίων οι οποίοι δεν περιλήφθηκαν στους οριστικούς Πίνακες Διοριστέων λόγω της λήψης υπόψη του κριτηρίου της ειδικής εμπειρίας σε θέσεις για τις οποίες αυτό, ελλείψει της κριθείσας ήδη ως αντισυνταγματικής πρόβλεψης του άρθρου 91 παρ. 3 του ν. 4583/2018 και της αντίστοιχης πρόβλεψης της ακυρωθείσας εν μέρει Προκήρυξης, δεν θα λαμβανόταν υπόψη και οι οποίοι, εντός εύλογου χρόνου από τη δημοσίευση της ακυρωτικής απόφασης, υπέβαλαν αιτήσεις για τη σχετική τροποποίηση των οριστικών Πινάκων Διοριστέων και τη συμπερίληψή τους σε αυτούς. Τούτο δε παρά το γεγονός ότι, όπως γίνεται παγίως δεκτό από το ΣτΕ και από το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης αυτού (ΣτΕ 1659/2021, Τριμ.Συμβ.Συμ. ΣτΕ 7/2021, 16/2019 Ολ., 1-2/2019 Ολ., 14/2016, 22/2015, 105, 52/2010, 92/2009, 33/2007, 5-7/2017, 1/2017 Ολ., 12/2015, 6/2013, 70/2010, 20/2008, 28/2007), κατά την έννοια των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 3 του ν. 3068/2002, ως «ενδιαφερόμενος» ο οποίος νομιμοποιείται να επιδιώξει, τη διαπίστωση καθυστέρησης, παράλειψης ή άρνησης συμμόρφωσης ή πλημμελούς συμμόρφωσης προς τα κριθέντα με δικαστική απόφαση, νοείται μόνον εκείνος που διετέλεσε διάδικος στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση αυτή, όχι δε και οποιοσδήποτε τρίτος που ενδιαφέρεται για τη συμμόρφωση της Διοίκησης προς την εν λόγω απόφαση. Τούτο, διότι σκοπός των εν λόγω διατάξεων του νόμου είναι, ενόψει και των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α., να εξασφαλισθεί ότι κάθε πρόσωπο θα έχει το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, δηλαδή εκτός από το δικαίωμα της πρόσβασης σε δικαστήριο και το συνακόλουθο δικαίωμα να επιτύχει την αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης που θα εκδοθεί, δεν θεσπίζεται όμως με τις διατάξεις αυτής θεσμός «λαϊκής αγωγής», με τον οποίο να παρέχεται η δυνατότητα σε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενδιαφέρεται για τη νόμιμη δράση της Διοίκησης να επιδιώξει τη συμμόρφωσή της προς δικαστική απόφαση που έχει εκδοθεί σε δίκη, στην οποία το πρόσωπο αυτό δεν έχει διατελέσει διάδικος.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και σε συμφωνία με την αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, με την πρώτη παράγραφο της προτεινόμενης ρύθμισης διασφαλίζονται τα δικαιώματα όλων όσοι καλοπίστως υπέβαλαν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στις διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων που προκηρύχθηκαν με την υπ’ αριθ. 4Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ και κατατάχθηκαν στους οριστικούς Πίνακες Διοριστέων αυτής, με την πρόβλεψη ότι, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, αυτοί κατανέμονται στις αντίστοιχες οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού της χώρας για την υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Με τη δεύτερη παράγραφο της προτεινόμενης ρύθμισης, διαμορφώνονται νομοθετικά όροι πλήρους συμμόρφωσης της Διοίκησης προς το περιεχόμενο της ακυρωτικής απόφασης υπ’ αριθ. 1548/2022 του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ, με τη διασφάλιση του δικαιώματος διορισμού σε αντίστοιχες θέσεις όσων, ελλείψει της βαθμολόγησης του κριτηρίου της ειδικής εμπειρίας της παρ. 3 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 και ως προς τις θέσεις για τις οποίες, κατά τη γενική διάταξη του άρθρου 18 παρ. 2 περίπτ. Β’ το 2190/1994 -όπως ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της προκήρυξης- το κριτήριο της εμπειρίας δεν λαμβάνεται υπόψη, θα περιλαμβάνονταν στους οριστικούς Πίνακες Διοριστέων και δη όχι μόνον όσων εξ αυτών διετέλεσαν διάδικοι στη σχετική δίκη, αλλά και όσων, εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της ακυρωτικής απόφασης, υπέβαλαν αίτηση για τη σχετική τροποποίηση των οριστικών Πινάκων Διοριστέων.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, πέραν των ανωτέρω, θεραπεύεται και ο δημοσίου συμφέροντος σκοπός της βέλτιστης παροχής φροντίδας στις ευάλωτες κατηγορίες ωφελούμενων του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», με τη διασφάλιση της ταχύτερης, πληρέστερης και αποτελεσματικότερης δυνατής κάλυψης των θέσεων τακτικού προσωπικού σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για την υλοποίηση του Προγράμματος. Τούτο δε ιδίως ενόψει του γεγονότος ότι, τυχόν εξ αρχής αναμόρφωση των οριστικών Πινάκων Διοριστέων, α) θα καθυστερούσε σημαντικά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κάλυψης των οργανικών κενών των αντίστοιχων θέσεων, δημιουργώντας πρόσθετο διοικητικό φόρτο, παρατείνοντας την αβεβαιότητα ωφελούμενων, εργαζόμενων και υποψηφίων και παρελκύοντας την αξιοποίηση των ωφελημάτων της ένταξης του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού και δη όσων σχετίζονται με τη διοικητική αποτελεσματικότητα και τη βελτιστοποίηση των όρων λειτουργίας του προγράμματος σε όφελος των ευπαθών ομάδων των δικαιούχων, β) θα αποστερούσε το πρόγραμμα και τους ωφελούμενους αυτού από τις υπηρεσίες εργαζόμενων οι οποίοι παρέχοντας κατ’ οίκον φροντίδα στους ωφελούμενους του προγράμματος των οικείων Ο.Τ.Α. επί σχεδόν είκοσι έτη, έχουν διαμορφώσει ένα πολύτιμο κεφάλαιο εμπειρίας, εμπιστοσύνης με τους ωφελούμενους και γνώσης των όρων λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, γ) θα καθιστούσε τους νέους οριστικούς Πίνακες Διοριστέων επισφαλείς έναντι της προβολής αξιώσεων και δικαιωμάτων καλόπιστων τρίτων οι οποίοι, εάν είχαν υπόψη τους εξ αρχής ότι το κριτήριο της ειδικής εμπειρίας δεν θα λαμβανόταν υπόψη επί συγκεκριμένων θέσεων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50% των συνολικών θα εκδήλωναν με τρόπο ουσιωδώς διαφορετικό τις προτιμήσεις τους στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής τους στην προκήρυξη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ο κίνδυνος νέων σημαντικών καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των διαδικασιών κάλυψης των προκηρυχθεισών θέσεων και δ) θα δημιουργούσε όρους τυχαιότητας στην κατά τόπον ιδίως κατανομή των θέσεων, σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος σκοπού της βέλτιστης δυνατής παροχής των υπηρεσιών φροντίδας των ωφελούμενων, καθώς, υποψήφιοι, κάτοχοι του προσόντος της ειδικής εμπειρίας, είναι δυνατόν, μετά την ανασύνταξη των πινάκων να καταταγούν σε θέσεις διαφορετικές από εκείνες στις οποίες αφορά η ειδική εμπειρία τους.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατανέμονται, στις δύο χιλιάδες εννιακόσιες εννέα (2.909) θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού της χώρας, οι οποίες προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4Κ/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (τ. Α.Σ.Ε.Π. 15), όσοι περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους οριστικούς Πίνακες Διοριστέων, που κυρώθηκαν με τις αποφάσεις υπ’ αριθ. 801/22.09.2022 Β’ Τμήματος (Γ’ 2449), 546/07.07.2022 και 599/21.07.2022 1ου Τμήματος Διακοπών (Γ’ 1796) και 646/09.07.2022 2ου Τμήματος Διακοπών (Γ’ 1866) του Α.Σ.Ε.Π.
Με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, υποψήφιοι οι οποίοι υπέβαλαν νομίμως αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων της προηγούμενης παραγράφου, δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς Πίνακες Διοριστέων και είτε άσκησαν εντός της νόμιμης προθεσμίας αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθ. 4Κ/2020 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. είτε έχουν υποβάλει, μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2022, αίτηση θεραπείας κατά των οριστικών Πινάκων Διοριστέων, προσλαμβάνονται, σε προσωποπαγείς θέσεις τακτικού προσωπικού, των οικείων Ο.Τ.Α. και της ίδιας ειδικότητας με την αντίστοιχη θέση για την οποία υπέβαλαν αίτηση, εφόσον η συνολική τελική τους βαθμολογία υπερβαίνει τη βαθμολογία του διοριστέου στην αντίστοιχη θέση, μη συνυπολογιζομένου, του κριτηρίου της ειδικής εμπειρίας της παρ. 3 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Α’ 212). Η πρόσληψη του προηγούμενου εδαφίου γίνεται, με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμού οργάνου του οικείου Ο.Τ.Α., η οποία εγκρίνεται από τον αρμόδιο Επόπτη Ο.Τ.Α.».
Τέλος, θεωρούμε αναγκαίο να υπογραμμίσουμε ότι, πέραν της κατάθεσης και τεκμηρίωσης της ανωτέρω νομοθετικής μας πρότασης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης όσων περιλαμβάνονται στους Οριστικούς Πίνακες Διοριστέων, το Πανελλήνιο Συντονιστικό αξίωσε και έλαβε από τον Υπουργό και τη ρητή δέσμευση διασφάλισης της συνέχισης της εργασίας και των 163 συναδέλφων που δεν περιλαμβάνονται στους Οριστικούς Πίνακες.

Πέρα από τις ανωτέρω πρωτοβουλίες και δράσεις μας, παραμένουμε σε συνεχή ετοιμότητα και θα εξαντλήσουμε κάθε μέσο για την οριστική και πλήρη δικαίωση όλων των εργαζόμενων του «Βοήθεια στο Σπίτι».

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!