Δημόσιο -Σύμβουλοι Ακεραιότητας: Ποιοι υπάλληλοι εγγράφονται στο Μητρώο -Ποιοι αποκλείονται - Aftodioikisi.gr
Πέμπτη
19
Μάι
Back

Δημόσιο -Σύμβουλοι Ακεραιότητας: Ποιοι υπάλληλοι εγγράφονται στο Μητρώο -Ποιοι αποκλείονται

Δημόσιο: Τις διαδικασίες για τον θεσμό του «Συμβούλου Ακεραιότητας» σε φορείς του δημοσίου, εκκινεί το υπουργείο Εσωτερικών, κοινοποιώντας σε όλες τις υπηρεσίες τις προβλέψεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Σύμφωνα με το νόμο 4795/2021, η σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας προβλέπεται σε κάθε υπουργείο (με κάποιες εξαιρέσεις) και είναι επίσης δυνατή σε Δήμους και Περιφέρειες, νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ καθώς και -μεταξύ άλλων-  στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Κεντρική αποστολή του Συμβούλου Ακεραιότητας, είναι «η διασφάλιση ενός συνεκτικού πλαισίου αποτελεσματικής προστασίας των υπαλλήλων που διαπιστώνουν, υφίστανται τις συνέπειες ή επιθυμούν να αναφέρουν παραβιάσεις ακεραιότητας, καθώς και η παροχή υποστήριξης, ενημέρωσης και συμβουλής σε αυτούς αναφορικά με θέματα ηθικής και ακεραιότητας στο χώρο εργασίας τους», περιγράφει συνοπτικά η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών.

Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για την κάλυψη μιας θέσεις Συμβούλου Ακεραιότητας, πρέπει να εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο. Η επιλογή ανάμεσα στους υποψηφίους θα γίνει από τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητική της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) και στελεχώνεται από τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού του οικείου φορέα, εφόσον υπάρχει, ή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης που είναι αρμόδιος για θέματα προσωπικού, με αναπληρωτές όσους τους αναπληρώνουν στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Η επιλογή για την κάλυψη της θέσης θα γίνει «κατόπιν συνεκτίμησης των απαιτούμενων τυπικών και των πρόσθετων επιθυμητών προσόντων, όπως αυτά προσδιορίζονται ειδικότερα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος», σύμφωνα με την εγκύκλιο, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα συνέντευξης ανάμεσα στους τρεις επικρατέστερους υποψηφίους.

Ποιοι όμως έχουν δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας;

Εγγραφή στο Μητρώο

Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να εγγραφούν στο Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στο Μητρώο εγγράφονται, κατόπιν αίτησής τους, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ειδικό επιστημονικό προσωπικό, οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε Υπουργεία ή σε αυτοτελείς Υπηρεσίες ή σε Ανεξάρτητες Αρχές ή Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού, έχουν τον Α` βαθμό και τριετή κατ` ελάχιστο πραγματική δημόσια υπηρεσία, και διαθέτουν το Πιστοποιητικό Επάρκειας Συμβούλου Ακεραιότητας του ν. 4795/2021.

Προγράμματα Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας, υλοποιούνται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών.

Η εγγραφή στο Μητρώο πραγματοποιείται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά με μέριμνα του αιτούντος στη Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα προέλευσης. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

Ποιοι αποκλείονται

Αντιθέτως, δεν εγγράφονται στο Μητρώο οι υπάλληλοι:

α) κατά των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα, καθώς και οποιαδήποτε ποινική δίωξη για τα εγκλήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής ή στην υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, απιστίας δικηγόρου, απιστίας περί την υπηρεσία, απιστίας κατά του νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δωροδοκίας, καταπίεσης, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, παράβασης καθήκοντος, δυσφήμησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, ψευδούς καταμήνυσης, υπεξαγωγής εγγράφων, για οποιοδήποτε έγκλημα σχετικά με την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας – αξιοπρέπειας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και τυχερών παιχνιδιών ή

β) οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για κάποιο από τα εγκλήματα της περ. α’ ή

γ) κατά των οποίων έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για πειθαρχικό παράπτωμα που δύναται να επισύρει την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης ή

δ) στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιαδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής ή

ε) τελούν σε αργία ή διαθεσιμότητα ή έχουν τεθεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων.

Θητείες για 3+3 έτη

Η θητεία του Συμβούλου Ακεραιότητας είναι τριετής, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία (1) ακόμη φορά. Η ανανέωση δύναται να πραγματοποιηθεί αφού αξιολογηθεί το έργο του Συμβούλου Ακεραιότητας από την τριμελή Επιτροπή τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του.

Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας, του οποίου η θητεία έληξε συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την επιλογή νέου. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του Συμβούλου προκύψει ένα από τα κωλύματα εγγραφής στο Μητρώο Συμβούλων  Ακεραιότητας, ο Σύμβουλος παύεται αυτοδικαίως από τη θέση από την ημερομηνία που έλαβε γνώση το αρμόδιο όργανο και διαγράφεται από το Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας.

Ο χρόνος που διανύεται σε θέση Συμβούλου Ακεραιότητας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου επιπέδου Τμήματος, ως προς όλες τις υπηρεσιακές συνέπειες. Στον Σύμβουλο Ακεραιότητας δεν καταβάλλεται το μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης.

Η μισθοδοσία των Συμβούλων Ακεραιότητας καταβάλλεται από τον φορέα υποδοχής. Οι εκθέσεις αξιολόγησης της απόδοσης των Συμβούλων Ακεραιότητας συντάσσονται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο:

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!