Κινητικότητα: Καταργούνται δεκάδες εξαιρέσεις (έγγραφο) - Aftodioikisi.gr
Δευτέρα
8
Αύγουστος
Back
Κινητικότητα -Μετατάξεις: Οι τελευταίες αλλαγές στο ν/σ του ΥΠΕΣ (έγγραφα)

Κινητικότητα: Καταργούνται δεκάδες εξαιρέσεις (έγγραφο)

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε χθες αργά το βράδυ το νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ: «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση ακεραιότητας Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:30.

Με το νομοσχέδιο γίνεται προσπάθεια για την ρύθμιση του lobbying, με την προσφορά δώρων, ωφελημάτων και άλλων παροχών προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη της Κυβέρνησης

Παράλληλα με το άρθρο 20 καταργούνται διατάξεις διάσπαρτες σε διάφορα νομοθετήματα, οι οποίες συνιστούν παρεκκλίσεις από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ν. 4440/2016) και έρχονται σε αντίθεση με το πνεύμα και τον σκοπό του νομοθέτη του ν. 4440/2016 μη συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην αποτελεσματική λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. Παράλληλα προβλέπεται ειδική μεταβατική διάταξη με σκοπό την ομαλή μετάβαση στην πλήρη εφαρμογή του ΕΣΚ.

Συγκεκριμένα: Άρθρο 20 Κατάργηση παρεκκλίσεων από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Μεταβατική διάταξη

 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α. το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 2, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011 (Α’ 204), αναφορικά με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων,

β. οι παρ. 5, 7 και 8 του άρθρου 7, καθώς και οι παρ. 5, 7, 8 του άρθρου 8 του ν. 4445/2016 (Α’ 236), αναφορικά με τον Εθνικό Μηχανισμό Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής,

γ. το άρθρο 45 του ν. 4447/2016 (Α’ 241), αναφορικά με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων,

δ. η παρ. 4 του άρθρου 47 και η παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4461/2017 (Α’ 38), αναφορικά με την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων

ε. το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2, καθώς και οι παρ. 4 και 8 του άρθρου 33 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), αναφορικά με την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας,

στ. το άρθρο 40 του ν. 3772/2009 (Α’ 112), αναφορικά με το Ελεγκτικό Συνέδριο,

ζ. το δέκατο τρίτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 54 του ν. 2121/1993 (Α’ 25), αναφορικά με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας,

η. η παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 6 του άρθρου τέταρτου του ν. 4366/2016 (Α’ 18), αναφορικά με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών,

θ. οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 112 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), αναφορικά με τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας,

ι. το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περ. β και το τελευταίο εδάφιο της περ. γ της παρ. 5, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (Α’ 110), αναφορικά με το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων,

ια. οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 111, η παρ. 9 του άρθρου 112, οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 180, η παρ. 7 του άρθρου 197 καθώς και η παρ. 2 του άρθρου 273 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), αναφορικά με τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ, τον Διαδημοτικό Σύνδεσμο Τεχνικής Υπηρεσίας, το Παρατηρητήριο Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης,

ιβ. οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 51 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), αναφορικά με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες,

ιγ. η παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), αναφορικά με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς,

ιδ. η παρ. 4 του άρθρου 17 του π.δ. 26/2019 (Α’ 42), αναφορικά με το Πράσινο Ταμείο,

ιε. η παρ. 9 του άρθρου 24 του ν. 4578/2018 (Α’ 200), αναφορικά με τα Τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Γρεβενών και Ορεστιάδας-Σ.ΕΠ.Ε,

ιστ. η παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4633/2019 (Α’ 161), αναφορικά με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας,

ιζ. η παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), αναφορικά με το Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών,

ιη. το τρίτο έως και έκτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3305/2005 (Α’ 17), αναφορικά με την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής,

ιθ. οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 54 του ν. 4605/2019 (Α’ 52), αναφορικά με τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων,

κ. οι περ. β’ και γ’ της παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 3328/2005 (Α’ 80), αναφορικά με τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης,

κα. οι παρ. 1, 2, 3 του άρθρου 55, τα εδάφια δεύτερο έως και όγδοο της παρ. 9 του άρθρου 58, καθώς και η παρ. 17 του άρθρου 60 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), αναφορικά με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος,

κβ. η παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), αναφορικά με τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων,

κγ. η παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4624/2019 (Α’ 137), αναφορικά με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

κδ. η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4638/2019 (Α’ 181), αναφορικά με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων,

κε. η παρ. 6 του άρθρου 106 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), αναφορικά με την Τεχνική Υπηρεσία Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

κστ. η παρ. 2 του άρθρου 83, καθώς και οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 110 του ν. 4674/2020 (Α’ 256), αναφορικά με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου,

κζ. η παρ. 13 του άρθρου 13 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), αναφορικά με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,

κη. η παρ. 3 του άρθρου 238 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), αναφορικά με τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ,

κθ. η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4704/2020 (Α’ 133), αναφορικά με την Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης,

λ. το άρθρο 86 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), αναφορικά με τη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας,

λα. το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ. 300/2003 (Α’ 256), αναφορικά με το ν.π.ι.δ. “ΕΠΑΝΟΔΟΣ”,

λβ. το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 11, καθώς και η παρ. 12 του άρθρου 23 του ν. 4479/2017 (Α’ 94), αναφορικά με τη Δημόσια Αρχή Λιμένων,

λγ. οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 32 του ν. 4482/2017 (Α’ 102), αναφορικά με τις Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και Α.Σ.Υ.Θ. Α.Ε.,

λδ. το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1Α του άρθρου 128 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), αναφορικά με το Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής,

λε. το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), αναφορικά με το Ελεγκτικό Συνέδριο,

λστ. η παρ.13 του άρθρου 12 του ν. 2539/1997 (Α’ 244), αναφορικά με το Ελεγκτικό Συνέδριο,

λζ. το άρθρο 42 του ν. 4781/2021 (Α’ 31), αναφορικά με το Κέντρο Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών,

λη. το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 133, καθώς και η περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 384 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), αναφορικά με τη Διεύθυνση Συντονισμού και Παρακολούθησης του κανονιστικού πλαισίου για το επιχειρηματικό περιβάλλον του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών,

λθ. το τρίτο εδάφιο της παρ. 1, καθώς και τα εδάφια δεύτερο έως και έβδομο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), αναφορικά με το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

 1. Από το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), αναφορικά με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, διαγράφεται η φράση «κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων».
 2. Διαγράφονται το τελευταίο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 48 και το τελευταίο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4557/2018, αναφορικά με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
 3. Διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 4139/2013 (Α’ 74), αναφορικά με τον Εθνικό Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών.
 4. Από την παρ. 7 του άρθρου 96 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), αναφορικά με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, διαγράφονται οι φράσεις «με απόφαση του Διοικητή, ύστερα από προκήρυξη της Αρχής, κατ` εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, όπως εκάστοτε ισχύουν»,» και «χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του φορέα προέλευσης, καθώς και του οργάνου διοίκησης αυτού,» καθώς και το τελευταίο εδάφιο αυτής και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Η Αρχή στελεχώνεται από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων γίνεται με διορισμό μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις Ανεξάρτητες Αρχές. Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων της Αρχής δύναται, επίσης, να γίνεται με μετάταξη ή απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, με την ίδια σχέση εργασίας. Για τις αποδοχές του προσωπικού που διορίζεται, προσλαμβάνεται, μετατάσσεται, αποσπάται ή μεταφέρεται στην Αρχή ισχύουν και εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο άρθρο 93 του παρόντος. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.».

 1. Από την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), αναφορικά με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, διαγράφεται η φράση «τακτικοί υπάλληλοι ή/και» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να αποσπάται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ένστολο προσωπικό από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ιδίως από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και τις Ένοπλες Δυνάμεις.»

 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3938/2011 (Α’ 61), αναφορικά με την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αντικαθίσταται ως εξής: «Η Υπηρεσία της παρ. 1 στελεχώνεται είτε με αποσπάσεις πολιτικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α 224), είτε με αποσπάσεις ένστολου προσωπικού.»
 2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 300/2003, αναφορικά με το ν.π.ι.δ. “ΕΠΑΝΟΔΟΣ”, αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ορίζονται οι υπεύθυνοι των παραρτημάτων της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ».».

 1. Από το τρίτο εδάφιο της περ. Θ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2557/1997 (Α’ 271), αναφορικά με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, διαγράφεται η φράση «με κοινές αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του οικείου υπουργείου» και το τρίτο εδάφιο της περ. Θ της παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.».
 2. Από την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016, διαγράφονται οι περ. στ’, ιβ’, ιε’, ιζ’, ιη’, ιθ’, κ’, κγ’, κστ’ και κζ’, αναφορικά με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και το Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς, την Αττικό Μετρό Α.Ε., τις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.), τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης του Υπουργείου Πολιτισμού (ήδη Πολιτισμού και Αθλητισμού), τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ήδη Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ.) Α.Ε..
 3. α) Εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο διαδικασίες μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων που διενεργούνται βάσει των διατάξεων που καταργούνται με το παρόν άρθρο ολοκληρώνονται βάσει των διατάξεων αυτών, ως ίσχυαν μέχρι την κατάργησή τους, σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την επιφύλαξη της περ. δ). Ειδικά για τις αποφάσεις μετάταξης στην έννοια της ολοκλήρωσης περιλαμβάνεται και η αποστολή εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας της σχετικής απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Υπάλληλοι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που ανήκουν οργανικά σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης και οι οποίοι υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος με απόσπαση σε φορείς βάσει των διατάξεων που καταργούνται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δύνανται με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος να μεταταγούν στον φορέα που υπηρετούν σε κενή οργανική θέση, εφόσον υπάρχει, άλλως με μεταφορά της θέσης τους, σε κλάδο ίδιας κατηγορίας, βάσει των τυπικών τους προσόντων. Από την εν λόγω ρύθμιση εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι. Στους μετατασσόμενους κατά την παρούσα παράγραφο εξακολουθεί να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

γ) Πράξεις απόσπασης που έχουν διενεργηθεί βάσει των διατάξεων που καταργούνται με το παρόν άρθρο και είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν ανανεώνονται, εφόσον προβλεπόταν σχετικώς, και οι υπάλληλοι επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις με την λήξη της απόσπασης. Σε περιπτώσεις που δεν προβλέπεται χρονικό διάστημα της απόσπασης, αυτή λήγει εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

δ) Πράξεις μετάταξης υπαλλήλων που εκκρεμούν προς υπογραφή κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος βάσει του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, ολοκληρώνονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Εκκρεμείς σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο διαδικασίες μετάταξης δεν ολοκληρώνονται. Υπάλληλοι που τυχόν υπηρετούν με απόσπαση στους φορείς που θα ήταν δυνατόν να μεταταχθούν βάσει του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 και οι περιπτώσεις μετάταξής τους εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο, παραμένουν αποσπασμένοι στις υπηρεσίες αυτές έως τις 31.12.2021, οπότε και επιστρέφουν στην Υπηρεσία όπου ανήκουν οργανικά χωρίς άλλη διατύπωση.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!