Θέση μετακλητού Εκτελεστικού Γραµµατέα στην Π. Στ. Ελλάδας

Ανακοινώνεται η πλήρωση µίας θέσης µετακλητού Εκτελεστικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Εκτελεστικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε το άρθρο 242 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης», διορίζεται από τον Περιφερειάρχη, κατόπιν επιλογής στο πλαίσιο σχετικής δηµόσιας προκήρυξης. Ο διορισµός και η απόλυση του Εκτελεστικού Γραµµατέα γίνεται µε απόφαση του Περιφερειάρχη, που δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, παύει δε να ασκεί τα καθήκοντά του, όταν ο Περιφερειάρχης που τον προσέλαβε απολέσει την ιδιότητά του για οποιοδήποτε λόγο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Αφήστε μια απάντηση