Προσλήψεις 48 ατόμων στο Δ. Καβάλας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικά 48 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Καβάλας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ