Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Έλεγχος και Διαχείριση Ολοκλήρωσης Έργων Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013/ Προετοιμασία έναρξης και Διαχείρισης Έργων νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 – Horizon», με Κωδικό Έργου 5153 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθ. Μαμούρη Ζήση, που θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του ΕΛΚΕ που προκύπτουν από τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων ζητά έναν:

Απόφοιτο/η ΑΕΙ-ΤΕΙ (Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης), ή κάτοχο
ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ-
ΤΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ