Πρόσληψη πτυχιούχου στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη
μίας (1) σύμβασης Ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο:
Τη συμμετοχή στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Thermal Energy Storage Systems for
Energy Efficient Buildings. An integrated solution for residential building energy
storage by solar and geothermal resources”, ακρωνύμιο: TESSe2b και κωδικό
680555 του προγράμματος HORIZON 2020, το οποίο χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ