Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δ. Αθηναίων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού 8 ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για τη στελέχωση του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου Ι “Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Αθηναίων (2 Κεντρικές Δομές, 2 Παραρτήματα ΚΕΜ & 1 Παράρτημα Ρομά)” και των παράλληλων δράσεων στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Λοιπές δράσεις των 2 Παραρτημάτων ΚΕΜ», της Πράξης “Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Αθηναίων (2 Κεντρικές Δομές, 2 Παραρτήματα ΚΕΜ & 1 Παράρτημα Ρομά)” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001891», χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του Προγράμματος, ως εξής:

1. Τέσσερα (4) άτομα ειδικότητας ΠΕ Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών και εν ελλείψει αυτού ΤΕ και εν ελλείψει αυτού ΔΕ και εν ελλείψει αυτού ΥΕ για μετανάστες/δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

2. Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Νομικών.

3. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Κοινωνιολόγων (Συντονιστής Παράλληλων Δράσεων).

4. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Επαγγελματικών Συμβούλων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ