Υπ. Υγείας: Διασύνδεση των Τ.ΟΜ.Υ. με τα Κέντρα Υγείας αναφοράς τους (εγκύκλιος)

Ενημερωτική εγκύκλιο για τη διασύνδεση των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) με τα Κέντρα Υγείας αναφοράς τους εξέδωσε το υπουργείο Υγείας.

Ειδικότερα:

Σχετ.: α) το άρθρο 106 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α’38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β) ο ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’115),
γ) ο ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α’38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) η με αρ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ.87406 υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός τρόπου λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας(Τ.ΟΜ.Υ.)» (ΑΔΑ:6Ν9Κ465ΦΥΟ-2Ι8) όπως ισχύει.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) και την ενίσχυση των Κέντρων Υγείας αναφοράς τους καθώς και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το ως άνω (δ) σχετικό, οι Τ.ΟΜ.Υ., ως ομάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης, διασυνδέονται άμεσα, λειτουργικά και επιστημονικά με το Κέντρο Υγείας αναφοράς τους, με απώτερο στόχο την υποστήριξη του έργου του, δηλαδή την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που συνίστανται κυρίως στην:

• πρόληψη της νόσου,

• ανάπτυξη παρεμβάσεων και δράσεων για την προαγωγή της υγείας στην κοινότητα,

• εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα,

• συστηματική παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού, κλπ.

Επιπλέον οι Οικογενειακοί Ιατροί των Τ.ΟΜ.Υ οφείλουν να παρέχουν συνεχή φροντίδα τόσο στον εγγεγραμμένο πληθυσμό όσο και σε έκτακτα περιστατικά μη εγγεγραμμένου πληθυσμού.

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σημαντική, ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας, η συνεργασία του Υπεύθυνου για το συντονισμό της λειτουργίας και της δράσης της Τ.ΟΜ.Υ., με τον Υπεύθυνο για το Συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας, για την αντιμετώπιση των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού της περιοχής ευθύνης τους.

Κατόπιν των ανωτέρω οι ιατροί και οι λοιποί επαγγελματίες υγείας των Κέντρων Υγείας και των Τ.ΟΜ.Υ., συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό την πρόληψη της νόσου και την προαγωγή της υγείας, τη συνεχή και ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας της κοινότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΓΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΜΥ, ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!