Ίδρυση Εκπαιδευτικού Κέντρου αντιμετώπισης χημικών, βιολογικών, π...

Τις βάσεις για τη δημιουργία Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου (ΕΕΚ) αντιμετώπισης χημικών, βιολογικών, ...