Προσλήψεις οπλιτών & εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό (προκήρυξη...

Από το Γενικό Επιτελείο Πολεμικού Ναυτικού προκηρύσσονται εκατόν οκτώ (108) προσλήψεις οπλιτών και ε...

Προσλήψεις ΟΒΑ: Λίγες ημέρες ακόμη για αιτήσεις...

Καταληκτική ημερομηνία ανακατάταξης εκατόν πενήντα επτά (157) ΟΒΑ Ειδικών ∆υνάμεων και εκατόν ενενήν...

Παράταση για τις προσλήψεις ΟΒΑ στο Πολεμικό Ναυτικό (ημερομηνίες...

Παράταση και επέκταση των χρονικών κριτηρίων προβλέπει απόφαση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού στην ...

Διαγωνισμός για 600 νέους οπλίτες (ΟΒΑ) – Πότε θα βγει η προκήρυξ...

Προκήρυξη για την πρόσληψη 600 μάχιμων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) αναμένεται να εκδοθεί στα...