Διάκριση αποτελεί το «όριο ύψους» για εισαγωγή στις αστυνομικές σ...

Το ύψος του 1.70 που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες σπουδαστές/στριες για την εισαγωγ...

∆ιάκριση αποτελεί το όριο ύψους στην αστυνοµία έκρινε το ∆ικαστήρ...

Να αναλάβουν άµεσα νοµοθετική πρωτοβουλία για την εξάλειψη του συνόλου των υφιστάµενων διακρίσεων σε...

Αλλάζει το όριο ύψους για τις υποψήφιες των Αστυνομικών Σχολών;...

Tο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε χθες Τρίτη ότι ο ορισμός κατώτατου ορίου ύψους για την...