Προσλήψεις 6 ατόμων στην ΕΔΕΤ ΑΕ

Η Ε∆ΕΤ Α.Ε. ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσ...

Προσλήψεις 14 επιστημονικών συνεργατών στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»...

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υ...

Θέσεις συνεργατών πληροφορικής στο ΙΤΥΕ «Διόφαντος»...

Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το ακόλουθ...