Δημοσιοποίηση πινάκων δικαιούχων «Μέτρου 13» της Εξισωτικής Αποζη...

Ολοκληρώθηκε η δημοσιοποίηση των πινάκων για τους εγκεκριμένους και απορριπτόμενους δικαιούχους του ...