Έγκριση πρόσληψης 45 ατόμων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δ. Αγρινίου...

Την υποβολή αιτήµατος στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου για την έ...

Απόφαση πρόσληψης 45 ατόμων στο Αγρίνιο...

To διοικητικό συμβούλιο της  ΚΕΔΑ αποφάσισε την υποβολή αιτήματος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοπο...