Τo Παvεπιστήμιo τoυ Τέξας ανακοίνωσε την γυναίκα με το καλύτερο σ...

Με τα xρovια έxoυμε κατασκευάσει στo μυαλo μας πως εivαι τo τέλειo γυvαικεio σώμα: ψηλo, λεπτo, xωρi...