Αυτά είναι τα κριτήρια για την επιλογή των συμβάσεων στο Δημόσιο ...

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημ...

Απλοποιείται το θεσμικό πλαίσιο στις διαδικασίες ανάθεσης όλων τω...

Εκδόθηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων η  Κατευθυντήρια Οδηγία, η οποία αφορά σε...