Α. Πατσιάς- δάσκαλος: Δημοτικό σχολείο Φουρφουρά, ένα σχολείο ορθ...

Για τον Άγγελο Πατσιά και τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού σχολείου του Φουρφουρά μιλά το ίδιο το σ...