Θέση γιατρού εργασίας στη ΔΕΥΑ Λέσβου...

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), που εδρεύει στην Μυτιλήνη (Ελ.Βενιζέ...

Καταγραφή ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας στους ΟΤΑ (εγκύκ...

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3850/2010, όπως ισχύει, καθώς και λοιπών συναφών ρυθμίσεων, καθορίζε...