Επιλεγείσα επιπέδου Γεν. Δ/νσης του Υπ. Τουρισμού...

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικ...

ΑΣΕΠ: Επιλεγείς προκήρυξης θέσεων Γεν. Δ/νσης του ΥΠ.ΕΣ...

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ευθύνης επιπέ...

ΑΣΕΠ: Πίνακες κατάταξης & αποκλειομένων επιπέδου Γεν. Δ/νσης...

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης  για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενι...

ΑΣΕΠ: Πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων προκήρυξης θέσεων επιπέ...

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενι...