Πλήρης εξομοίωση αντισυμβαλλόμενων συμφώνου συμβίωσης με εγγάμους...

Εγκύκλιο, για την ενιαία αντιμετώπιση, ερμηνεία και εφαρμογή των θεμάτων που ανακύπτουν και σύμφωνα ...