Αύξηση για την ανακύκλωση συσκευασιών το 2016...

Σημαντική αύξηση (13%) κατέγραψε η ανακύκλωση υλικών συσκευασίας το 2016, όπως προκύπτει από τη λειτ...

Βαλκανική Συνάντηση Εθνικών Συστημάτων Ανακύκλωσης Συσκευασιών στ...

Διήμερη συνάντηση των εθνικών συστημάτων ανακύκλωσης συσκευασιών των χωρών των Βαλκανίων και της ΝΑ ...