Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα: Πότε χάνεται το δικ...

Σε εφαρμογή του Π.Δ. 69/2016 που αφορά στην διαδικασία αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα...