Υπ. Παιδείας: Αναρτήθηκαν προσωρινοί πίνακες εκπαιδευτικών για το...

Σε εφαρμογή της υπ’ αρίθ. 12952/17-07-2017 (ΑΔΑ 97ΨΩ4653ΠΣ-ΞΜΑ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τ...

Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στο 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα...

Tο υπουργείο Παιδείας καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (01 ή 0...