ΑΣΕΠ: Οι αποκλειόμενοι της προκήρυξης 2Ε/2018...

Γνωστοποιείται ότι με την υπ΄ αριθμ. 740/2018 Απόφαση του Δ΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ οριστικοποιήθηκε ο πί...

Ο πίνακας αποκλειόμενων για την προκήρυξη 2Ε/2018...

Αναρτήθηκε ο προβλεπόμενος από την Προκήρυξη 2E/2018 (ΦΕΚ 1/22.01.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.)...

ΑΣΕΠ: Αποκλειόμενοι της προκήρυξης 2Ε/2018...

Γνωστοποιείται ότι με την υπ΄ αριθμ. 704/2018 Απόφαση του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ οριστικοποιήθηκε ο πί...

ΑΣΕΠ: Πίνακας αποκλειόμενων της προκήρυξης 2Ε/2018...

Αναρτήθηκε ο προβλεπόμενος από την Προκήρυξη 2Ε/2018 (ΦΕΚ 1/22.01.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.)...

ΑΣΕΠ: Ο πίνακας αποκλειόμενων της προκήρυξης 2Ε/2018...

Αναρτήθηκε ο προβλεπόμενος από την Προκήρυξη 2E/2018 (ΦΕΚ 1/22.01.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.)...

ΑΣΕΠ: Ο πίνακας αποκλειόμενων για την προκήρυξη 2Ε/2018...

Αναρτήθηκε ο προβλεπόμενος από την Προκήρυξη 2Ε/2018 (ΦΕΚ 1/22.01.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.)...

ΑΣΕΠ: Οι πίνακες αποκλειομένων για την προκήρυξη 2Ε/2018...

Αναρτήθηκαν οι προβλεπόμενοι από την Προκήρυξη 2Ε/2018 (ΦΕΚ 1/22.01.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π...

ΑΣΕΠ: Πίνακας αποκλειομένων της προκήρυξης 2Ε/2018...

Αναρτήθηκε ο προβλεπόμενος από την Προκήρυξη 2Ε/2018 (ΦΕΚ 1/22.01.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.)...

ΑΣΕΠ: Πίνακας αποκλειόμενων για την προκήρυξη 2Ε/2018...

Αναρτήθηκε ο προβλεπόμενος από την Προκήρυξη 2Ε/2018 (ΦΕΚ 1/22.01.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.)...

ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο οι προκηρύξεις 1Ε/2018 και 2Ε/2018 (...

Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ,...