Τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Ε/2017...

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2E/2017 (ΦΕΚ 21/29.06.2017, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ...

ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για την προκήρυξη 2Ε/2017...

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Ε/2017 (ΦΕΚ 21/29.06.2017, Τεύχος Προκηρύξεων Α....

ΑΣΕΠ: Αποκλειόμενοι της προκήρυξης 2Ε/2017 (πίνακας)...

Γνωστοποιείται από το ΑΣΕΠ ότι με την υπ΄αριθμ.273/13.03.2018 Απόφαση του Β΄ Τμήματος οριστικοποιήθη...

ΑΣΕΠ: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 2Ε/2017...

Γνωστοποιείται ότι με την υπ΄ αριθμ.209/28.02.2018 Απόφαση του Ε΄ Τμήματος (σύμφωνα με την 77/2017 Π...

ΑΣΕΠ: Οριστικοποίηση πινάκων αποκλειομένων της προκήρυξης 2Ε/2017...

Γνωστοποιείται ότι με την υπ΄ αριθμ. 168/2018 Απόφαση του Β΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ οριστικοποιήθηκε ο πί...

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε ο πίνακας αποκλειομένων της προκήρυξης 2E/2017...

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ο προβλεπόμενος από την Προκήρυξη 2E/2017 (ΦΕΚ 21/29.06.2017, Τε...

ΑΣΕΠ: Πίνακας αποκλειομένων της προκήρυξης 2Ε/2017...

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι προβλεπόμενοι από την Προκήρυξη 2Ε/2017 (ΦΕΚ. 21/29.06.2017,...

ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 2Ε/2017...

Γνωστοποιείται από το ΑΣΕΠ ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η  2Ε/2017 Προκήρυξη Α...