Υπ.Υγείας: Διευκρινήσεις για διορισμούς της 1ΕΓ/2016 προκήρυξης τ...

Εγκύκλιο σχετική με το διορισμό των καταταγέντων που περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ τ...

Πόσοι επιτυχόντες ΑΣΕΠ κατανέμονται σε υπουργεία – Απόφαση ...

Την κατανομή τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων (434) ατόμων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και διακοσίω...