Θέση συνεργάτη δημάρχου στο Δ. Κορινθίων

O δήμος Κορινθίων ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) Συνεργάτη Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 45 του ν.3979/2011, για την επικουρία του σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και ειδικότερα στην υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού καθώς και σχετική επαγγελματική εμπειρία, ως εξής:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17), ήτοι:

1. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος).

3. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα.

4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (για τους άνδρες).

5. Να μην έχουν ποινική καταδίκη, να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

6. Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου.

Β) Να κατέχουν απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής.

Γ) Να έχουν αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση και εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και ειδικότερα στην υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν με την αίτησή τους τα εξής:

1. Βιογραφικό σημείωμα.

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.

3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού των άρθρων 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007.

Τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατεθούν μόνο κατά την πρόσληψη.

5. Για την επαγγελματική απασχόληση και εμπειρία οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν: α) Οι μισθωτοί του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: – Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. β) Οι ελεύθεροι επαγγελματίες: – Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Ο Συνεργάτης του Δημάρχου θα προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται. Επίσης δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο Κορίνθου (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Κολιάτσου 32, 1ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που άρχεται από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή από 07-04-2017 έως και 13-04-2017 (αρμόδιοι υπάλληλοι: Αναστασία Φίλη και Μαρία Μπαρμπαρούση, τηλ. επικοινωνίας 2741361081, 2741361031).

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


Αφήστε μια απάντηση