Θέση ειδικού συμβούλου στο δήμο Ζωγράφου

H δήμαρχος Ζωγράφου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου σε θέματα πολιτιστικής ανάπτυξης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Δημάρχου Ζωγράφου (Δημαρχείο Ζωγράφου – είσοδος Μπισκίνη 1 – 4ος όροφος – ώρες 10:00 έως 14:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες).

Για την πλήρωση της θέσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα

1. Τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 3584/2007 δηλαδή :
o Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007)
o Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ( 21ο έτος, άρθρο 13 του Ν. 3584/2007)
o Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007)
o Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007)
o Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση ( άρθρο 16 του Ν. 3584/2007)
o Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).
2. Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής
3. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
4. Τουλάχιστον καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας των χωρών της Ε.Ε. (πέραν των Αγγλικών)
5. Βεβαίωση γνώσης χειρισμού Η/Υ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους:
1) Βιογραφικό σημείωμα.
2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
3) Αντίγραφο Πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου Φιλοσοφικής Σχολής (Φιλολογίας,
Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Αγγλικής ή Γαλλικής Φιλολογίας κ.λ.π.) ή Ευρωπαϊκού Πολιτισμού ή
Ελληνικού Πολιτισμού ή Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών
Σχέσεων
4) Τίτλο πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας
5) Τίτλο γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας των χωρών της Ε.Ε.
6) Βεβαίωση γνώσης χειρισμού Η/Υ
7) Αποδεικτικά εμπειρίας σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 163 και τις αντίστοιχες περί εμπειριών του Ν.3584/2007.
8) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα
προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3.του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα
που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού ( σύμφωνα με τα
άρθρα 11-17 ) του ανωτέρω νόμου.
Η επιλογή θα γίνει από τη Δήμαρχο η οποία θα αποφασίσει κατά την κρίση της για την
καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07).
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων µαζί µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν
στο ∆ήµο Ζωγράφου (αρμόδια υπάλληλος Σάββα Αικατερίνη, τηλ. 213 2024158) μέσα σε
προθεσμία πέντε (5) ήμερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης
της παρούσας είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε µια εφημερίδα, ή στον δικτυακό τόπο του ∆ήµου
ή στο πρόγραμμα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος του Δήμου.
Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον δικτυακό τόπο του ∆ήµου και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα
των Αθηνών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!