Προσλήψεις υδρονομέων στο Δ. Μουζακίου

O δήμος Μουζακίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς για την αρδευτική περίοδο έτους 2018, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 28/03/2018 έως 06/04/2018 στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (∆ηµαρχείο Μουζακίου , αρµόδιοι υπάλληλοι, Τσιρογιάννης Θεοφάνης ).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ