Προσλήψεις εργατών πυρασφάλειας στο Δ. Νότιας Κυνουρίας

O δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου 2 ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών με αντικείμενα δράσης πυρασφάλειας κατά την θερινή περίοδο έτους 2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ