Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δ. Τοπείρου

Ο ∆ήµος Τοπείρου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε 2µηνη σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου
Χρόνου (Ι∆ΟΧ), συνολικού αριθµού 6 ατόµων προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ