Προσλήψεις 5 ατόμων στο ΚΕΘΙ

Tο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/-ες να υποβάλουν αίτηση για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής. Σο Κ.Ε.Θ.Ι. στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Λειτουργία και Συντονισμός της Ομάδας Διερμηνέων που προσφέρουν υπηρεσίες διερμηνείας και διαμεσολάβησης σε γυναίκες πρόσφυγες στο Δίκτυο Δομών της ΓΓΙΥ για την έμφυλη βία».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΚΕΘΙ