Προσλήψεις 44 ατόμων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

To ΛΚΔΜ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 44 έκτακτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ορυχείων και Κλάδων.

Προθεσμία: 22/3-2/4/18

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΕΗ, ΠΡΟΗΡΥΞΕΙΣ, ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ