Προσλήψεις 4 ερευνητών στο ΤΕΙ Ηπείρου

Ο  Ειδικός  Λογαριασμός  Κονδυλίων  Έρευνας  του  Τεχνολογικού  Εκπαιδευτικού  ΙδρύματοςΗπείρου ενδιαφέρεται να συνεργαστεί για τη στελέχωση της ομάδας υλοποίησης του ανωτέρω Έργου με σύμβαση μίσθωσης  έργου,  με  4 ερευνητές  ‐  συνεργάτες  με  καθημερινή  παρουσία  και  απασχόληση στους  χώρους  του  Εργαστηρίου  Γνώσης  και  Ευφυούς  Πληροφορικής,  του  τμήματος  Μηχανικών Πληροφορικής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ