Προσλήψεις 4 ατόμων στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας

Aνακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους 2 συνολικά μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών, συνολικού αριθμού 4 ατόμων για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ