προσλήψεις-4-ατόμων-στο-δ-λάρισας-362837
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 05.01.2018 | 13:23

Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δ. Λάρισας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

χρόνου, συνολικά 4 ατόµων για την υλοποίηση της πράξης «∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο στον ∆ήµο Λάρισας» µε κωδικό ΟΠΣ 5009745 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραµµα Θεσσαλίας 2014-2020».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ