Προσλήψεις 347 συμβασιούχων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες δήμων (απόφαση)

Τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α’ βαθμού, ενέκρινε ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.

Η πρόσληψη του  προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΙ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 347 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ