Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ. Μεσολογγίου

Ο δήμος Μεσολογγίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης συνολικού αριθμού 3 ατόμων ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων για την κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων εποχικών αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΠΡΟΚΗΕΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ